Menu

Bu yıl Kongrede (15-16. 11. 2018)Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı Teorik Sınav ve Nesnel Yapılandırılmış Halk Sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination-OSPHE) (Pratik sınav) olarak iki aşamada yapılacaktır. Bu yıl yapılacak olan sınavda veya geçen yıl yapılan teorik sınavda 60 ve üzerinde alanlar pratik sınavına katılabilecektir. Yazılı sınavın geçerliği 2 yıldır. 2 yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan 2 kez başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar bu 2 yıllık süreçten sayılmaz.

Madde 14. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu 

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği3 asıl, 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl, 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
  1. Eşyetkilendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  2. Komisyonun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
  3. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.
 2. Temel hedefi ‘toplum sağlığını geliştirmek/iyileştirmek’ olan ulusal halk sağlığı uzmanlık eğitim programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirir ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.Gerektiğinde rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
  1. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
   1. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
   2. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)
   3. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)
  2. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirler ve öneriler getirir.

 Madde 15. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonunun Görevleri

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme )Komisyonu çalışmalarını,Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

.        Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtir.

 1. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirir.
 2. Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylanmış Ulusal Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.

.        Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

 1. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,
 2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,
 3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
 4. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),
 5. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014

Raporu hazırlayanlar:

Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU

HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri

Raporun tümü için tıklayınız

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE RAPORU için tıklayınız

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız

HASUDER Yeterlik Kurulu Seçimli Genel Kurulu, 16 Mart 2017 tarihinde Antalya’da yapıldı. Toplantıyı HASUDER Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay ve HASUDER Yeterlik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ferda Özyurda yönettiler. Toplantıya 27 üye katıldı.

Gündemde yer alan konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU YÖNERGESİ için tıklayınız

 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1  2  3 
 •  Sonraki 
 •  Son 

Sayfa 1 / 3

Go to top