Menu

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu

 

a. Asıl Üyeler:

 

Prof.Dr. Murat TOPBAŞ

 

Prof.Dr. Songül VAİZOĞLU

 

Doç.Dr. Bülent KILIÇ

 

Yeterlik Yürütme Kurulunca Seçilen

 

Doç.Dr. Erol GÜRPINAR

 

Doç.Dr. Emel İRGİL

 

Prof.Dr. Reyhan UÇKU

 

Eğitim üst kurulunca seçilenler

 

Prof. Dr. Zafer Öztek Maltepe

 

Üniversitesi

 

Prof. Dr. Ayşe Akın Başkent

 

Üniversitesi

 

Prof. Dr. Metin Hasde GATA

 

b. Yedek Üyeler:

 

Prof.Dr. Zeynep BAYKAN

 

Prof.Dr. Leyla KARAOĞLU

 

Yeterlik Yürütme Kurulunca Seçilen

 

Doç.Dr. Nadi BAKIRCI

 

Prof.Dr. Ali CEYLAN

 

Eğitim üst kurulunca seçilenler

 

Prof.Dr. Rengin ERDAL

 

Prof.Dr. Sefer AYCA

 

 

Madde 14. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu 

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği3 asıl, 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl, 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
 2. Eşyetkilendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Komisyonun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 4. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

 Madde 15. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonunun Görevleri

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme )Komisyonu çalışmalarını,Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

 1. Temel hedefi ‘toplum sağlığını geliştirmek/iyileştirmek’ olan ulusal halk sağlığı uzmanlık eğitim programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirir ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
  1. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
  2. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
  3. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)
  4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)
 2. Gerektiğinde rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
 3. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirler ve öneriler getirir.
  1. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtir.
  2. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirir.
 4. Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylanmış Ulusal Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
  1. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
  2. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,
  3. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,
  4. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
  5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),
  6. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı
 5. Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

Go to top