Çalışma grupları

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi için tıklayınız

Dr. Murat Topbaş
Dr. Songül Vaizoğlu
Dr. Bülent Kılıç
Dr.Reyhan Uçku
Dr.Emel İrgil
Dr. Erol Gürpınar
Dr.Zafer Öztek
Dr. Ayşe Akın
Dr. Metin Hasde

Yeterlik Öğrenim Hedefleri için tıklayınız

İlerleme Raporu için tıklayınız

 

1. Dr. Nilay Etiler (başkan)
2. Dr. Öner Kurt ( yazman)
3. Dr. Feride Aksu Tanık
4. Dr. Şafak Taner
5. Dr. Kayıhan Pala
6. Dr. Türkan Günay
7. Dr. Nuray Özgülnar
8. Dr. Işıl Maral
9. Dr. Levent Dönmez
10. Dr. Gamze Çan

Komisyonumuz sanal ortamda ve yeterlik kurul ve komisyonları toplantılarında çalışmış, görev paylaşmış ve TUKMOS ile entegre olarak halk sağlığı uzmanlık eğitimi müfredat programını, amaç ve hedeflerin yazımını, asistan karnesini hazırlamıştır. Bu entegre çalışmalar sonucunda Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim içeriği TUK tarafından kabul edilmiştir.
Çalışma ürünleri ektedir.

Müfredat için tıklayınız

Eğitim Programları Geliştirme Kurulu

Asıl Üyeler:

Prof. Dr. Nilay Etiler

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Prof. Dr. Kayıhan Pala

Prof. Dr Nuray Özgülnar

Doç. Dr. Şafak Taner

Doç. Dr. Türkan Günay

Doç. Dr Öner Kurt

Yedek üyeler

Prof.Dr. Işıl Maral

Prof.Dr. Gamze Çan

Prof.Dr. Levent Dönmez

 

 

Madde 16. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği uzmanlık eğitimi veren kurumda en az 5 yıldır aktif eğitici konumunda bulunan 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Uzmanlık dalının asistan temsilcisi komisyona gözlemci üye olarak katılır.

 1. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  1. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır
 2. Uzmanlık eğitim programını aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
 3. Gerekli rotasyonları, hedeflerini, eğitim programlarını, değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
  1. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar.
  2.  Asistan karnesi, portfolio hazırlanması ve uygulanması konusunda öneri getirir, standart saptar.
  3. Gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
  4. Yılda en az 2 kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

Madde 17. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun Görevleri

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu çalışmalarını, Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür:

    i.Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (bilgi,tutum,beceri)

    ii.Eğitim programının uygulama süreci (saüre,rotasyonlar,eğiticiler,kurullar)

    iii.Eğitim programının sınama yöntemi

    iv.Eğitim programının eğitim veren kurumlarda değerlendirme yöntemi (geri bildirim,müfredat analizi,süreç değerlendirilmesi vb.)

Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

Asistan Karnesi için tıklayınız

Eğitim Programları Geliştirme Kurulu Üyeleri

Go to top