Fahri Üyelik Yönergesi

Fahri Üyelik Yönergesi

Karar Tarihi: 17.02.2011, Karar No: 2/61-4

Değişiklik Tarihi: 20.11.2014, Karar No:2/142

Değişiklik Tarihi: 01.02.2019, Karar No:3/50

Değişiklik Tarihi: 28.05.2019, Karar No:3/69

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğüne göre “Asıl Üye’ olamayan kişilerin “Fahri” olarak Halk Sağlığı Uzmanları Derneğine üyeliklerinin düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Genel Kurulunu, Yönetim Kurulu ve bağlı kurulları ile çalışma gruplarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 (1)Bu Yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğüne uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1)Bu yönergede geçen;

a) Çalışma grubu, HASUDER çalışma gruplarını

b) Fahri Üye, HASUDER Tüzüğünde yer alan şartları karşılayamadığı için “Asıl” üye olamayan ve Yönetim Kurulunun oybirliği ile üyeliğe kabul edilenler,

c)HASUDER,Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,

ç) Lisans ya da lisansüstü eğitimi süresince fahri üyelik, halk sağlığı alanında uzmanlık, doktora ya da yüksek lisans eğitimi alanlar ile tıp fakültesi öğrencisi olup halk sağlığı alanına ilgi duyanların başvuru ve kabulü ile kazanılan üyelik statüsü.

d) Lisans ya da lisansüstü eğitimi sonrasında fahri üyelik,  halk sağlığı konularına ilgi duyup bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış hekimler veya bu alanda kıymetli çalışmalar yapmış olan kişilerin başvuru ve kabulü ile kazanılan üyelik statüsü.

e)Onursal fahri üyelik, HASUDER’e “Asıl üye” olamayan ancak halk sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişilerin kabulü ile kazanılan üyelik statüsü.

f) Yönetim Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunu,

ifade etmektedir

İKİNCİ BÖLÜM

Fahri Üyelik Türleri ve Kabulü

Fahri Üyelik Türleri

MADDE 5  (1) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğü Madde-4’de fahri üyeler “Halk sağlığı konularına ilgi duyup bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış hekimler veya bu alanda kıymetli çalışmalar yapmış olan kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre fahri üyelik üç şekilde olabilmektedir.

a) Lisans ya da lisansüstü eğitimi süresince fahri üyelik,

b) Lisans ya da lisansüstü eğitimi sonrasında fahri üyelik,

c) Onursal fahri üyelik,

Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Esnasında ya da Sonrasında Fahri Üyeliğe Başvuru ve Kabul Süreci

MADDE 6 (1)Halk sağlığı uzmanlık, doktora, yüksek lisans ve tıp fakültesi öğrencileri, bağlı oldukları kurumdan orada eğitim aldıklarına dair belge ile dernek üyeliğine başvuru dilekçesini doldurup Yönetim Kuruluna posta ya da e-posta ile ulaştırırlar.

(2) Halk sağlığı uzmanlık, doktora, yüksek lisans veya tıp fakültesi eğitimlerini tamamlayanlar diplomaları ile dernek üyeliğine başvuru dilekçesini doldurup Yönetim Kuruluna posta ya da e-posta ile ulaştırırlar.

(3) Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirerek, 30 gün içerisinde kararını kişiye bildirir.

Onursal Fahri Üyelik Başvuru ve Kabul Süreci, Kabul Komisyonu

MADDE 7 (1) Onursal fahri üyelik için önerilecek kişilerin özgeçmiş ve önerilme gerekçeleri HASUDER çalışma grupları ya da asıl üye/üyeleri tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

(2) Onursal fahri üyeliğe kabul için önerilen kişinin aşağıda belirtilen alanlardan en az ikisinde yetkin olması gerekir.

a) Halk sağlığı alanında etkinliklerin olması

b) Halk sağlığı ile ilgili eserler vermiş olması

c) Halk sağlığı alanında eğiticilik yapmış olması

d)Halk sağlığı alanında uygulayıcı olarak çalışması ya da çalışmış olması

(3) Yönetim Kurulu başvuru sonrasında beş kişilik bir komisyon oluşturur. Yönetim Kurulu komisyonun iki üyesinden birisini mevcut Yönetim Kurulu içerisinden diğerini de geçmiş Yönetim Kurulları üyeleri arasından belirler. Komisyonun diğer üç üyesini Yönetim Kurulu HASUDER “asıl” üyeleri arasından seçer. Ancak onursal fahri üye adayını bir çalışma grubu önermişse komisyon üyelerinden ikisi bu çalışma grubu “asıl” üyeleri arasından belirlenir.

Oluşturulan 5 kişilik komisyon görevlendirmeyi izleyen 1 ay içinde Yönetim Kuruluna onursal fahri üyelik ile ilgili ortak bir değerlendirme raporu sunar.

(4) Yönetim Kurulu komisyon tarafından hazırlanan raporun değerlendirmesini en geç on beş gün içinde tamamlar. Karar oy birliği ile alınır. Karar, öneri yapanlara yazılı olarak bildirir. 

(5) Onursal fahri üyelik için kabul edilen kişiye davet mektubu gönderilir ve kararı izleyen genel kurulda üyelik belgesi kendisine takdim edilir.

Fahri Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8  (1) Fahri üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar; yönetim kurulu ve denetleme kurullarında yer alamazlar.

(2) Fahri üyeler çalışma gurupları başta olmak üzere derneğin bütün etkinliklerinde yer alabilir ve üyelerle aynı önceliklerle bu etkinliklerden yararlanabilirler.

(3) Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değildir; ancak gönüllü olarak HASUDER’e bağış yapabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Yetki

MADDE 9 (1) Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 (1) Bu yönerge Yönetim Kurulunca yürütülür.