Menu

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Yönergesi Değişti. Aşağıda değişen yönerge metnini okuyabilirsiniz.

T. C.    ...................................VALİLİĞİ

İLE

                                                   .................................................. ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)

Tarihçe

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 1995 yılında Prof. Dr. Remzi Aygün ve arkadaşları tarafından kurulmuştur ve o günden bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Amacımız

Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için, çalışma alanına giren konularda ve halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunmak ve halk sağlığı uzmanlarının gelişimi için çalışmaktır.

Karar Tarihi: 17.02.2011, Karar No: 2/61-4

Değişiklik Tarihi: 20.11.2014, Karar No:2/142

Amaç: Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri ile HASUDER tarafından toplum sağlığının farklı boyutlarına katkı yapan kişilerin takdir edilmesi amacıyla derneğimize fahri üyelerin alınmasıdır.

Hedef grup: Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri ile Halk Sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan ancak Tüzüğümüze göre Derneğin Asil üyesi olamayan kişilerdir.

Fahri Üyelik Türleri:

 1. Araştırma Görevlisi Fahri Üye: Halk Sağlığı alanında Uzmanlık ya da doktora eğitimi alan öğrencilerin derneğimize üye olması ile kazanılan üyelik statüsü.
 2. Onursal Fahri Üyelik: Derneğimize asil üye olamayan ancak Halk Sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişilerin derneğimize üye olması ile kazanılan üyelik statüsü. 

Fahri ve Onursal Fahri Üyeliğe Başvuru ve Kabul Süreci:

Halk Sağlığı Uzmanlık ve Doktora öğrencileri, çalıştıkları kurumdan orada eğitim aldıklarına dair belge ile dernek üyeliğine başvuru dilekçesini doldurup HASUDER Yönetim kuruluna posta ile ulaştırırlar. Dernek yönetim kurulu başvuruyu değerlendirerek, Fahri Üyelik Kararını kişiye bildirir.   

Onursal Fahri üyelik için önerilecek kişilerin adları ve iletişim adresleri HASUDER üye/üyeleri ya da çalışma grupları tarafından gerekçeli bir başvuru ile yönetim kuruluna iletilir. Yönetim Kurulu fahri üyelik önerisinin irdelenmesi için süreci başlatır; değerlendirme tamamlandıktan sonra YK kararı verilir ve öneri yapanlarla durum bildirilir. Onursal Fahri Üyelik için önerilen ve kabul edilen kişiye davet mektubu iletilir.

Onursal Fahri Üyelik İçin Ölçütler: Fahri Üyeliğe kabul için önerilen kişinin aşağıda belirtilen 4 ölçütten en az 2’sini karşılaması gerekir. Değerlendirme süreci: Aday gösterilen kişi ile ilgili öneri yapan çalışma gurubundan 3 çalışma grubu yoksa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 3 kişi ile yönetim kurulundan 2 kişinin katılımıyla oluşturulacak 5 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır. Komisyon görevlendirmeyi izleyen 1 ay içinde yönetim kuruluna Fahri Üyelik ile ilgili ortak bir değerlendirme raporu sunar.

 • Kişinin halk sağlığı alanında etkinlikleri olması
 • Halk sağlığı ile ilgili eserler vermiş olması
 • Halk sağlığı alanında eğiticilik yapmış olması
 • Halk sağlığı alanında uygulayıcı olarak çalışması ya da çalışmış olması

Onursal Fahri Üyenin Daveti ve Üyeliğin Açıklanması: Fahri Üyelik ile ilgili değerlendirme ve kabul süreci tamamlandıktan sonra üyelik için önerilen kişiye bir davet mektubu gönderilir ve YK başkanı tarafından sözel olarak davet edilir. Fahri Üyeliği kabul eden kişiler izleyen Kongreye davetli olarak çağırılır ve Genel Kurul sırasında üyelik belgesi sunulur.

Fahri ve Onursal Fahri Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları: Fahri ve Onursal Fahri Üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar, yönetim kurulu ve denetleme kurullarında yer alamazlar. Fahri ve Onursal Fahri Üyeler çalışma gurupları başta olmak üzere derneğin bütün etkinliklerinde yer alabilir ve üyelerle aynı önceliklerle bu etkinliklerden yararlanabilirler. Fahri ve Onursal Fahri Üyelerden dernek aidatı almak zorunlu değildir, gönüllü olarak derneğe bağış yapmak isterlerse bağış yapabilirler.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME YÖNERGESİ

Karar Tarihi: 31.05.2012, Karar No: 2/79

Değişiklik: 27.09.2012 de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla güncellendi

Değişiklik: 21.11.2013’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla Madde 8’de değişiklik

Değişiklik: 05.03.2015’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla Madde 10’da değişiklik

Değişiklik: 03.03.2016’da yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla Madde 29’da değişiklik

Değişiklik: 25.10.2017’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla güncellendi

Değişiklik Tarihi:04.02.2019, Karar No: 3/51

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1. (1) Bu yönergenin amacı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile ilişkili kongre, sempozyum, panel, kurs ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde uyulacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. (1) Bu yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu ve bağlı kurulları ile çalışma gruplarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3. (1)Bu Yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğüne uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. (1)  Bu yönergede geçen;

a) Bilimsel Kurul, Etkinlik Bilimsel Kurulunu,

b) Danışma Kurulu, Etkinlik Danışma Kurulunu,

c) Düzenleme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulunu,

ç) HASUDER, Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,

d) Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanını,

e) Yönetim Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Halk Sağlığı Kongreleri

Kongrelerin Niteliği

MADDE 5. (1) HASUDER her yıl en az bir kez Ulusal, Uluslararası Katılımlı Ulusal ya da Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi düzenler. Kongrenin sorumlusu HASUDER’dir.

(2) Yönetim Kurulunun kongre ile ilgili görevleri, Danışma Kurulunu toplamak, Düzenleme Kurulunu oluşturmak, kongre sürecini izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmaktır.

(3) Kongrenin düzenlenmesi; kongre konusunun saptanması, kongrenin duyurulması, idari ve mali kararların alınması, düzenleme ve bilimsel danışma kurullarının oluşturulması, bilimsel programın oluşturulması, kongrenin gerçekleştirilmesi, kongre sonucu ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kongre ile ilgili diğer işleri içerir.

            Danışma Kurulu

MADDE 6. (1) Danışma KurulunuTıp Fakültelerinin Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve HASUDER çalışma grubu yürütücüleri oluşturur.

(2) Danışma Kurulu, her Halk Sağlığı Kongresinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreteri başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.

(3)Danışma Kurulunun görevleri, Halk Sağlığı Kongresi ve diğer etkinlikler ile ilgili,  yapılacağı il, kongre/etkinlik ana konusu ve Düzenleme Kurulu üyeleri için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

Düzenleme Kurulu

MADDE 7. (1) Kongre Düzenleme Kurulu ikisi HASUDER Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.

(2) Düzenleme Kurulu için adaylar Danışma Kurulu tarafından önerilebilir veya üyeler Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna dilekçe ile aday olmak üzere başvurabilirler. Bu durumda adaylar için Danışma Kurulunda oylama yapılır. Oylama kapalı oy, açık sayım yöntemiyle gerçekleştirilir. Oylama sürecini Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter yönetir. En çok oyu alandan başlayarak asil üyeler belirlenir ve sıra ile Düzenleme Kuruluna Yönetim Kurulu tarafından davet edilir. Adayların başvurusu ya da önerilmesi ve sonrasında kendilerinin daveti ile gerekli sayı tamamlanamazsa, Yönetim Kurulu, HASUDER asil üyeleri arasından gerekli sayıyı davet yolu ile tamamlar.

(3) Bir sonraki kongrenin Düzenleme Kurulunun oluşturulması tercihen devam eden kongre süresince tamamlanır ve kapanış toplantısında ilan edilir. Bu durumun oluşmaması halinde, Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulunun en geç takip eden bir ay içerisinde belirlenmesinden ve ilanından sorumludur.

 

Kongrenin Konusu

MADDE 8. (1) Bir sonraki kongrenin konusu Danışma Kurulunun önerisi dikkate alınarak Düzenleme Kurulu ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Konunun belirlenmesi tercihen devam eden kongre süresince tamamlanır ve kapanış toplantısında ilan edilir. Bu durumun oluşmaması halinde en geç takip eden bir ay içerisinde belirlenmelidir.

 

Kongre Başkanı ve Sekreteri

MADDE 9.  (1) Yönetim Kurulu Başkanı kongrenin başkanıdır. Düzenleme Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir kişi de Kongre Sekreteri olarak görev alır.

(2) Düzenleme Kurulu, Yönetim Kuruluna gerekçeli olarak kongre eş başkanı ya da onursal başkanı olarak isim ya da isimleri önerebilir. Bu durumda eş başkan ya da onursal başkan olup olmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Düzenleme Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

MADDE 10. (1) Düzenleme Kurulu, kongre ile ilgili tüm işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur.

(2)Düzenleme Kurulunun görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Kongre programını oluşturmak,

b) Kongrenin gerçekleştirileceği mekânların sağlanması,

c) Katılımcıların konaklayabilecekleri yerlerle ilgili çeşitli seçeneklerin bulunması,

ç) Yerel ulaşım olanaklarının sağlanması,

d) Kongre sırasında gereksinim duyulabilecek her türlü araç gerecin (Bilgisayar, projeksiyon makinaları, internet erişimi, taşınabilir yazı tahtaları vb.) sağlanması,

e) Kongrenin duyurulması ve yürütülmesi ile ilgili bilimsel ve sosyal alanlardaki destek çalışmalarının yürütülmesi,

f) Katılımcılarla iletişim ve lojistik görevleri yürütmek ya da bir firma aracılığı ile bu görevlerin yapılmasını sağlanması

(3) Düzenleme Kurulu, Bilimsel Kurul ve Editörler Kurulunu oluşturur.

(4) Düzenleme Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır ve yaptığı işlemlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bilimsel Kurul

MADDE 11. (1) Kongre Bilimsel Kurulu, Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Halk sağlığı alanından öğretim üyelerine çağrı yapılır, çağrıya olumlu yanıt verenlerden Kongre Bilimsel Kurulu oluşturulur.

(3) Bilimsel kurul üyeleri kendilerine iletilen çalışmaları değerlendirir.

Editörler Kurulu

MADDE 12. (1) Düzenleme Kurulu tarafından biri Baş Editör olmak üzere beş kişiden oluşan bir Editörler Kurulu oluşturulur.

(2) Editörler Kurulu, kongreye sunulan bildirileri bilimsel değerlendirilmesi için gereken işlemleri yürütür.

(3) Kongreye sunulan bildirilerin kabul ya da ret edilmesinde ve itirazların değerlendirilmesinde bu kurul yetkilidir.

Bildiriler

MADDE 13. (1) Kongrede sunulacak bildiriler sözel bildiriler, poster başı tartışma ve poster bildirilerden oluşur. Gerekli durumlarda farklı nitelikteki bildirilere Düzenleme Kurulu karar verir.

(2) Kongrede sunulacak bildirilerin gönderilme zamanı, kabul ve değerlendirme ölçütleri ile biçimi Editörler Kurulunun görüşleri alınarak Düzenleme Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Bildirilerin değerlendirilmesi sürecini Baş Editör yürütür. Her bildiri iki hakem tarafından değerlendirilir ve editörler kurulu tarafından nihai karar verilir. Yazarlardan bildiri sonucu ile ilgili karara itiraz gelmesi durumunda, bildirinin üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilmesi sağlanır.

(4) Bildiri oturumları, önceden belirlenen ilgili konunun uzman(lar)ı tarafından yönetilir. Bu yöneticiler kendilerine kongre tarihinden yeterli bir süre önce gönderilmiş bildiriler konusunda hazırlık yaparlar.

(5)Kongrede sunulan bütün bildirilerin, konferansların ve panel konuşmalarının (özet ya da tam metin) bir “Kongre Kitabı” içinde yazılı olarak basılı veya elektronik ortamda yayımlanması ve katılımcılara dağıtılması esastır.

Bilimsel Program

MADDE 14. (1) Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulan Bilimsel program, kongre öncesi kurslar ve ana programdan oluşur.

(2) Ana programda, ortak salon sunumları ve gerektiğinde paralel sunumlar tarzında konferans, seminer, panellere ve bilimsel araştırma sunumlarına yer verilir.

(3) Ortak salon sunumları genel olarak Kongrenin ana temasına uygun olarak düzenlenir.

(4) Kongre programında aşağıdaki oturumların yer alması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır:

a) Açılış Konferansı: Kongrenin ana konusuyla ilgili olarak, kongre açılış etkinliklerini takiben kongrenin ilk gününde yer alır.

b) HASUDER Oturumu: İçeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oturum ile ilgili bilgiler kongre programının basılması öncesinde Kongre Düzenleme Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

c) Araştırma Görevlileri Oturumu: HASUDER Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenir.

ç) Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Oturumu: HASUDER Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubu tarafından düzenlenir

d) Danışma Kurulu Toplantısı: Bir sonraki kongrenin düzenlenmesi ile ilgili kararların alınabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

e) TTB-Halk Sağlığı Kolu Toplantısı: TTB-Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenir.

Sonuç Bildirisi

            MADDE 15. (1) Sonuç bildirisi, Yönetim Kurulu tarafından Kongrenin son oturumunda Düzenleme Kurulu ile katılımcıların görüş ve değerlendirmelerine sunulur ve son şekline getirilir.

(2) Kongre sonuç bildirisi kongre bitiminden sonra HASUDER’in internet sitesinde yer alır ve ulusal basın başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

Mali Konular-Gelir ve Giderlerin İdaresi

MADDE 16. (1) Kongre mali sekretaryası, HASUDER Saymanı tarafından yürütülür.

(2)Kongre bütçesi, kongre için planlanan gelirler ve giderlere göre yapılır. Kongre gelir gider düzenlemeleri HASUDER banka hesabı üzerinden yürütülebilir.

(3 )Düzenleme Kurulu gerek gördüğünde kongre organizasyonu için belirli bir ticari şirket ile işbirliği yapabilir.

(4) Kongre için yapılacak harcamaların tümüne Düzenleme Kurulu tarafından karar verilir. Gerekli harcamaların tamamı faturalandırılarak (ya da belgelendirilerek) yapılır. Yapılacak harcama çeşitleri aşağıda yer almaktadır

a) Kongre salonları giderleri,

b) Yazılı ve basılı materyal ve posta giderleri,

c) Teknik donanım harcamaları,

ç) İaşe giderleri ,

d) Verilecek ödüller, plaketler ve benzeri giderler

e) Konukların ulaşım ve konaklama giderleri; Kongrede konuşmacı ve oturum yöneticilerinin ulaşım ve konaklama giderlerinin karşılanması için girişimlerde bulunulabilir. Kongre bütçesinin uygun olmaması durumunda oturum yöneticisi ve konuşmacılara Düzenleme Kurulu tarafından sağlanacak desteğe sınırlama getirilebilir; ulaşım ve/veya konaklama giderleri karşılanamayabilir. Bu durumun konuşmacılara gönderilen davet mektuplarında yer alması sağlanır.

f) Kongre ile ilgili diğer giderler

            (5) Kongre girdileri söz konusu kongre hesabı aracılığıyla toplanır. Kongre girdileri aşağıda sıralanmıştır;

a) Katılım bedelleri, Düzenleme Kurulu tarafından halk sağlığı çalışanlarının olası olan en yüksek düzeyde katılımını sağlayacak şekilde belirlenir

b) HASUDER desteği, Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir miktar mali destek, kongre düzenleme sürecinin başında kongre hesabına aktarılabilir

c) Dış kaynaklar (bağışlar, firmaların tanıtım girdileri ve benzeri)

(6) Kongrenin bitimini takip eden iki hafta (10 iş günü) içerisinde hesap hareketleri Yönetim Kurulu’nun incelemesine sunulur. Gelir-gider hesapları kongrenin bitiş tarihinden en geç 1 ay sonra tamamlanarak kongre mali durumu sonuçlandırılır.

(7) Kongre sonunda yapılacak olan gelir-gider muhasebesi sonucu bütçede fazladan gelir olması durumunda bu gelir HASUDER hesabına aktarılır. Eksik olması halinde bu tutar HASUDER’in bütçesinden karşılanır.

Tanıtım ve diğer destek girdiler

MADDE 17. (1) Düzenleme Kurulu, kongrenin düzenlenmesinde yardımcı olan kaynakları sağlayacak kişi, kurum ve kuruluşların seçiminde mesleki etik kuralları gözeterek iş birliği yapabilir

(2) İşbirliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşlar Kongre dokümanlarında açık olarak belirtilir.

(3) Halk sağlığına bilinen olumsuz etkileri olan malları (tütün ürünleri, kolalı içecekler, hızlı gıda işi, bebek maması ve benzeri) üreten veya pazarlayan hiçbir firma ya da işyerinden hiçbir ad altında destek ve katkı istenemez, alınamaz.

Özel Konular (Katılım Belgesi, Plaket, Ödül)

MADDE 18. (1) Kongrenin başlamasından önce ya da bitiminden sonra, başta halk sağlığı araştırma görevlileri olmak üzere halk sağlığı alanında hizmet veren kişilere yönelik olarak eğitim programları düzenlenebilir.

(2) Bu eğitimlere katılanlara, kongre başkan/başkanları ve eğitim düzenleyicileri tarafından imzalanan bir “ Eğitim Katılım Belgesi” verilir.

MADDE 19. (1) Kongreye katılanlara “Kongre Katılım Belgesi” ve kongreye katkıda bulunmak üzere davet edilen kişilere “Teşekkür Belgesi” verilir.

(2) Belgeler kongre başkan/başkanları tarafından imzalanır.

MADDE 20.  (1) Kongrede halk sağlığı alanında 30, 40 ve 50 yılında olan HASUDER asil üyelerine “Hizmet Plaketi” verilir.

MADDE 21. (1) Kongrede halk sağlığı çalışmalarına yöneticilerin ilgisini çekmek, onları bu konuda daha fazla katkı yapmaya yönlendirmek amacıyla, HASUDER Ödül Yönergesi doğrultusunda halk sağlığına başarılı hizmetlerde bulunmuş, halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim almamış kamu yöneticilerine (vali, kaymakam, belediye başkanı, merkez veya taşra sağlık yöneticileri, muhtar, okul müdürü vb.) “Halk Sağlığı Dostu Yönetici Ödülü” verilir.

Diğer konular

MADDE 22. (1) Kongre salonlarında ve fuayelerinde tütün içilemez, tütün ürünleri satılamaz. Bu ürünlerin satılmasının engellenemediği bina ve yerlerde kongre düzenlenemez.

MADDE 23. (1) Kongre sırasında, katılımcıların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve yöresel kültürü tanıtmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenebilir. Bu konu, Düzenleme Kurulu kararına bağlıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Kongreler

 

MADDE 24. (1) HASUDER, Halk Sağlığı Kongresi dışında, halk sağlığı ile ilişkili konularda düzenlenen kongrelerde düzenleyen ya da destek veren kurum olarak yer alabilir.

(2)Diğer kurumlarca düzenlenen, halk sağlığı ile ilgili kongrelerde HASUDER adını, amblemini kullanmak, bilimsel ve mali destek sağlamak için Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir.

(3)  Etkinlik teklifi yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulan teklifte etkinliğin içeriği, istenen destek türü (düzenleyici ya da destekleyen kurum, konuşmacı, mali destek vb.) belirtilmelidir.

(4) Düzenleyici olunan etkinliklerde HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde yer alır. HASUDER’in düzenleyici kurum olarak yer aldığı etkinliklerde katılım belgelerinde Yönetim Kurulu Başkanının imzası gerekir.

(5) Destekleyici olunan etkinliklerde HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde “destekleyici kurum” olarak yer alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sempozyum, Panel ve Diğer Bilimsel Etkinlikler

MADDE 25.  (1) HASUDER, sempozyum, panel ve diğer bilimsel etkinliklerde düzenleyen ya da destek veren kurum olarak yer alabilir

(2) Sempozyum, panel ve diğer bilimsel etkinliklerde (eğitim gezisi, çalıştay vb.) HASUDER adını, amblemini kullanmak, bilimsel ve mali destek sağlamak için Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir.

(3) Etkinliği düzenleyecek üyeler tarafından, etkinlik teklifi yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulan teklifte etkinliğin içeriği, istenen destek türü (düzenleyici ya da destekleyen kurum, konuşmacı, mali destek vb.) belirtilmelidir.

(4) Düzenleyici olunan etkinliklerde HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde yer alır. HASUDER’İN düzenleyici kurum olarak yer aldığı etkinliklerde katılım belgelerinde Yönetim Kurulu Başkanının imzası gerekir

(5) Destekleyici olunan etkinliklerde HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde “Destekleyici Kurum” olarak yer alır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

HASUDER Adına Düzenlenen Kurslar

MADDE 26. (1) HASUDER, adına halk sağlığının her alanında kurs düzenlenebilir

(2) Halk Sağlığı Kongresi öncesi, sonrası veya süresince Yönetim Kurulunun sorumluluğunda kongre kursları düzenlenebilir

(3) Kurslarda HASUDER adını, amblemini kullanmak, bilimsel ve mali destek sağlamak için Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir.

(4) Etkinlik teklifi yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Sunulan teklifte kursun içeriği, istenen destek türü (düzenleyici ya da destekleyen kurum, konuşmacı, mali destek vb.) yer, zaman, program, kurs yürütücüsü, kurs içeriği, ücret, iletişim bilgileri katılım ve belge alabilme koşulları gibi konular yer almalıdır.

(5) Düzenleyici olunan kurslarda HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde yer alır. Derneğin düzenleyici kurum olarak yer aldığı etkinliklerde katılım belgelerinde Yönetim Kurulu Başkanının imzası gerekir

(6) Destekleyici olunan kurslarda HASUDER amblemi duyurularda ve aktivite katılım belgesinde “Destekleyici Kurum” olarak yer alır.

ALTINCI BÖLÜM

Finansal Destek İlkeleri

 

MADDE 27. (1) HASUDER etkinliklerindeki finansal destekler ile ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

a) HASUDER etkinlikleri için finansal destek alabilir.

b) Finansal destek Yönetim Kurulunca kabul edilmelidir.

c) HASUDER, finansal destek aldığını ilgili taraflara ve üyelerine açıklar. Bütün aşamalarda şeffaflık esastır. Aracı olarak işlev görecek kuruluşun da etik sorumlulukları önemle vurgulanmalıdır.

ç) HASUDER, halk sağlığına olumsuz etkisi olduğunu düşündüğü kuruluşlardan finansal destek almaz.

d) HASUDER destek aldığı kuruluş lehine haksız kazanca yol açacak bir çaba göstermez.

e) Destek aldığı kuruluşun reklamına aracılık etmez ve reklamını yapmaz.

f) Finansal destek alınan kuruluşa karşı HASUDER’in bir yükümlülüğü bulunmamalıdır.

g) Bu etkinliklerde tanıtım etkinlikleri (Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülür ise) firmanın kendi yetkililerince yapılmalıdır. HASUDER adına çalışanlar katılamaz.

ğ) Etkinliğin yapıldığı salonda firma ve ürün tanıtımı yapan herhangi bir görsel işitsel araç bulunmamalıdır.

h) Destek alınan şirketler ilişkisi bulunanlar bilimsel etkinliklerde oturum yönetemez, konuşmacı veya diğer adlarla davet edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

 

Yetki

MADDE 28. (1) Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 29 - (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30. (1) Bu yönerge Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

Karar Tarihi: 7.11.2010, Karar No: 2/52

Madde 1- Çalışma grupları, HASUDER’i daha etkin kılmak amacıyla kurulan yapılardır.

Madde 2- Çalışma grupları Tüzükte belirlenen amaçlara yönelik olarak kurulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması kararı Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör atanır, koordinatör olarak yönetim kurulu üyelerinden birinin atanması tercih edilir. Koordinatörün görevi çalışma gruplarını arasında ve çalışma grupları ile yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

AMAÇ

Madde 1.

HASUDER üyeleri, Türkiye’deki Halk Sağlığı uzmanları ve halk sağlığı alanında eğitim almış bireyler, diğer sağlık profesyonelleri ve toplumun Halk Sağlığı Konularındaki bilgilerini geliştirmek, güncellemek için sürekli eğitim olanaklarını ulaşılabilir kılmak ve eğitim sürecinde gerekli olan basılı ve görsel eğitim materyallerinin HASUDER ağ sayfası üzerinden ulaşılabilmesini sağlamak.

HASUDER Yayın Yönergesi 

Madde 1- Bu yönerge Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) adına çıkarılan dergi ve dernek eğitim kitaplarının ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Karar Tarihi: 31.05.2012, Karar No: 2/79

 • Amaç: Halk Sağlığı Dostu Ödül Yönergesi’nin amacı, HASUDER tarafından toplum sağlığının farklı boyutlarına katkı yapan kişi ya da kurumların onurlandırılmasıdır.
 • Hedef grup: Ödül verilebilecek hedef grup halk sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişi/kişiler ya da kurum/kurumlardır. Aday gösterilen kişi halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora uzmanlık) almamış olmalıdır.

Karar Tarihi: 20.08.2007

Giriş ve Gerekçe

Madde 1.

Çok merkezli araştırma projeleri günümüzde gerek sağlık bilimlerinde gerek sosyal bilimlerde daha büyük veriler üzerinde ve toplumu temsil edebilir örneklerde çalışabilme olanağını sağlaması ve sağlık sorunlarının boyutları ile nedenselliğinin ortaya konmasında ve müdahalelerinin etkililiğinin belirlenmesinde önemli avantajlar sağlaması nedeniyle giderek tercih edilen çalışma düzenleridir. Çok merkezli çalışmalar, gerek gözlemsel gerekse deneysel çalışma düzenlerine uygulanabilir. Türkiye’de çok sayıda araştırmacının halk sağlığı alanında küçük örnekler üzerinde daha çok kesitsel düzenlerle yürüttükleri çalışmalar kendi başlarına yeterli bilimsel etki yapamamaktadır. Oysa ki halk sağlığı alanında geniş örnekler üzerinde yapılacak araştırmalar gözlemsel ve özellikle de müdahale tipinde araştırmalara gereksinim vardır.

Kabul Tarihi:07.10.2011, Karar No:2/72

Değişiklik 11.09.2014 Karar No:2/135

Madde 1. Dayanak ve Kapsam

 1. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Tüzüğüne dayalı olarak ve HASUDER Genel Kurulu 05.10.2011 Tarihinde Trabzon’da yaptığı kurul toplantısında ‘Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun kurulmasına ilişkin verdiği karara dayanmaktadır.
 2. Kar amacı gütmeyen, halk sağlığı uzmanlık eğitiminde birlere ‘Yeterlik Belgesi’ ve eğitim birimlerini de ‘Eşyetkilendirme Belgesi’ veren bir kuruldur.

Madde 2. Amaçlar

 1. Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ‘yeterliğin’ ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak,
 2. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim programı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak,
 3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için ‘asistan karnesi’ gibi belgelendirme araçlarının oluşmasını sağlamak,
 4. Eğitim kurumlarında hizmetin içeriği ve çeşitliliği, eğitimcilerin sayı ve yetkinliği, eğitim ortamının uygunluğu, uygun ve yeterli teorik ve pratik bir eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları, rehber bilgiler ve standartların varlığı gibi konularda eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek,
 5. Mesleksel sorumluluk, bilgi, beceri, uygulamalar açısından uzman hekimlerin yeterliklerini ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek,
 6. Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımını özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak,
 7. Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal ‘yeterlik belgelendirmesi’ ve ‘eşyetkilendirme’ standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

Madde 3: Tanımlar

Dernek; Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,

Yeterlik Kurulu: Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nu,

TTB: Türk Tabipleri Birliği’ni,

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

TTB-UDEK-UYEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu’nu tanımlamaktadır.

Madde 4. Çalışma ilkeleri

 1. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yapısında, dernek tüzüğüne uygun olarak çalışır.
 2. Akademik anlamda özerkliğe sahiptir.
 3. Çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.
 4. Çalışma alanı, uzmanların yeterliklerinin belgelendirilmesi/yeniden belgelendirilmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin uzmanlık eğitimi programlarının eşyetkilendirilmesidir.
 5. Çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.
 6. Tüm çalışmalarında olduğu gibi belgelendirme ve eşyetkilendirme ile ilgili çalışmalarında da standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine uygunluğunu sağlar.
 7. Yeterlik Genel Kurulu
 8. Yeterlik Yürütme Kurulu
 9. Denetleme Kurulu
 10. Eğitim Üst Kurulu
 11. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)
 12. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu
 13. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Madde 5. Kurul ve Komisyonlar

Madde 6. Yeterlik Genel Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu, Dernek üyesi olan halk sağlığı uzmanlarından oluşur ve ana karar organıdır. Genel Kurul, en az iki yılda bir (düzenlenmiş ise derneğin ulusal kongresinde) toplanır. Kurul üyeleri kendi aralarından toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir sekreter seçerler.

Madde 7. Yeterlik Genel Kurulunun Görevleri

 1. Genel Kurul’un temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunun 6 asıl ve 5 yedek ve Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini 4 yıllık bir dönem için seçer.
 2. Denetleme Kurulu’nun 3 asıl 2 yedek üyesini  4 yıllık bir dönem için seçer. 
 3. Yürütme Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşür.
 4. Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.
 5. Yeterlik Yürütme Kurulu 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 6. Kurul üyelerinden birisi HASUDER Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır.
 7. Yürütme Kurulu en az 5 yıldır aktif eğitici olarak görev yapan (profesör, doçent)  Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 8. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 9. Yürütme kurulunun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 10. Yürütme kurulu içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
 11. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 8. Yeterlik Yürütme Kurulu

 1. Yeterlik Yürütme Kurulu 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 2. Kurul üyelerinden birisi HASUDER Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır.
 3. Yürütme Kurulu en az 5 yıldır aktif eğitici olarak görev yapan (profesör, doçent)  Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 4. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 5. Yürütme kurulunun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 6. Yürütme kurulu içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
 7. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 9.Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri

 1. HASUDER Yönetim Kurulu ile yeterlik organları arasında eşgüdümü sağlar.
 2. Eşyetkilendirme komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 3. Yeterlik ölçme değerlendirme komisyonunun  3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 4. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu’nda Yeterlik Kurulu’nu temsil etmek üzere bir temsilci görevlendirir.
 5. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az 2 kez toplanır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi online” olarak da sürdürülebilir.
 6. Kurul ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
 7. Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, Genel Kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve kararlar alır.
 8. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurul ve ilgili kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, kararlar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.
 9. Yeterlik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
 10. Yeterlik ile ilgili yapılacak ölçme değerlendirme (sınav) tarihlerini, ücretlerini belirler ve yıl başında duyurur.
 11. Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine (sınava) girmek üzere başvuran adayların başvurularını Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların ölçme değerlendirme sürecine alınmasını sağlar, listeleri onaylar.
 12. Ölçme değerlendirme sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
 13. Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için gereksinime göre eğitim programları düzenler ve uygulanmasını sağlar.
 14. Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için Eşyetkilendirme Komisyonu aracılığı ile eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna, TTB-UDEK ve UYEK’e bilgi verir.
 15. Derneği ve Yeterlik Kurulu’nu TTB-UDEK ve UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
 16. Yeterlik Genel Kurulu’na 2 yılda bir çalışma raporu sunar.

Madde 10. Denetleme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

 1. Denetleme Kuruluna seçilebilmek için Derneğin aktif üyesi olmak ve eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent ve halen çalışıyor olmak) gereklidir.
 2. Denetleme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu ve komisyonların seçimleri ile birlikte yapılır.

Madde 11. Denetleme Kurulunun Görevleri

 1. Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını denetler.
 2. Alınan ve uygulanan kararların yönergeye uygunluğunu denetler.
 3. Çalışmalar hakkında Yeterlik Genel Kurulu’na dört yılda bir rapor sunar.

Madde 12. Eğitim Üst Kurulu

 1. Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlarından oluşur.
 2. Kurul üyeleri kendi aralarından bir koordinatör ve bir raportör seçerler.
 3. Koordinatör ve raportörün görev süresi iki yıl olup gerekli durumlarda kurul kararı ile uzatılabilir.

Madde 13. Eğitim Üst Kurulunun Görevleri

 1. Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 2. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 3. Yeterlik Yürütme Kuruluna danışmanlık yapar.
 4. Kurul ve komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.
 5. Uygulamada doğan sorunlar hakkında geribildirim verir,  bu sorunların çözümü için yöntem önerir.
 6. Yeterlik Yürütme Kurulu ile yılda bir toplantı yapar.

Madde 14. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu 

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği3 asıl, 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl, 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
 2. Eşyetkilendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Komisyonun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 4. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

 Madde 15. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonunun Görevleri

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme )Komisyonu çalışmalarını,Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

 1. Temel hedefi ‘toplum sağlığını geliştirmek/iyileştirmek’ olan ulusal halk sağlığı uzmanlık eğitim programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirir ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
  1. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
  2. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
  3. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)
  4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)
 2. Gerektiğinde rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
 3. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirler ve öneriler getirir.
  1. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtir.
  2. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirir.
 4. Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylanmış Ulusal Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
  1. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
  2. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,
  3. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,
  4. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
  5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),
  6. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı
 5. Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.

Madde 16. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği uzmanlık eğitimi veren kurumda en az 5 yıldır aktif eğitici konumunda bulunan 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Uzmanlık dalının asistan temsilcisi komisyona gözlemci üye olarak katılır.

 1. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 2. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır

Madde 17. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun Görevleri

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu çalışmalarını, Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür:

 1. Uzmanlık eğitim programını aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

    i.Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (bilgi,tutum,beceri)

    ii.Eğitim programının uygulama süreci (saüre,rotasyonlar,eğiticiler,kurullar)

    iii.Eğitim programının sınama yöntemi

    iv.Eğitim programının eğitim veren kurumlarda değerlendirme yöntemi (geri bildirim,müfredat analizi,süreç değerlendirilmesi vb.)

 1. Gerekli rotasyonları, hedeflerini, eğitim programlarını, değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
 2. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar.
 3.  Asistan karnesi, portfolio hazırlanması ve uygulanması konusunda öneri getirir, standart saptar.
 4. Gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
 5. Yılda en az 2 kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
 6. Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 18- Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik Yürütme Kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği 3 asıl 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
 2. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Komisyon üyeleri yılda en az bir kez olmak üzere gereksinime göre toplanırlar.
 4. Yıllık değerlendirmeleri içeren raporları her yıl Yürütme Kuruluna sunarlar.
 5. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Madde 19. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

 1.  Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine başvuran adayların başvurularını değerlendirir,
 2. Yürütme Kurulundan ve Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)'dan görüş alarak başvuru listelerini hazırlar.
 3. Yeterlik ölçme değerlendirme işlemlerinin zamanını, yöntemini, ortamını organize eder ve gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar.
 4. Ölçme değerlendirme hazırlıkları ile ilgili gerektiğinde alt komisyonlar kurar
 5. Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için, aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik ölçme değerlendirmeleri yapılandırır ve denetimini sağlar.
 6. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenirliklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterir.
 7. Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.
 8. Uygulanan her sınav için sınavın geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını, sınav-soru madde analizlerini, sınava giren adayların performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kurulu'na sunar.

Madde 20. Bireysel Yeterlik Ölçme ve Değerlendirme

Bireysel YeterlikÖlçme ve  değerlendirmede dikkate alınacaklar ; kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikleri düzenleme ve/veya bu etkinliklere katılım-,ulusal ya da uluslar arası  dergilerde editörlük, yöneticilik, hakemlik görevleri,  makale, rapor, derleme, kitap ya da kitap bölümü yazarlığı , çeviri gibi yayın etkinlikleri,  sertifikalar, mesleksel örgütlerde yöneticilik,çalışma grupları üyeliği, araştırma projelerinde yöneticilik ya da araştırıcı olarak alınan görevler  ,  mesleki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katılım veya bu etkinlikleri düzenleme  vb görevleri kapsar.

Madde 21. Ölçme Değerlendirme Sürecine Kabul Ölçütleri

Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

 1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne veya Yönetmeliğine uygun olarak eğitim süresini tamamlanmış ve  uzmanlık sınavında başarılı olarak halk sağlığı uzmanlık belgesi almış olmalıdır.
 2. Son yıl asistanları yeterlik ölçme değerlendirme süreçlerinin bilgiye dayalı değerlendirme bölümüne girebilirler.

Madde 22. Yeterlik değerlendirme Süreçleri

 1. Bilgiye Dayalı Değerlendirme
 • Bilişsel yeterliğin ölçümüne yönelik yapılandırılmış yazılı sınavlardır.
 • Bilgiye dayalı değerlendirme sınavlarına başvuru ölçütlerinin, sınav tarihi ve yerinin belirlenmesi Yeterlik Yürütme Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır ve   değerlendirme sınavından 3 ay önce Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sayfasında duyurulur.
 • Bilgiye dayalı değerlendirme sınavı  yılda bir kez yapılır.
 • Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 • TTB-UDEK ve UYEK'e ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.
 • Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonun değerlendirmelerine göre ; sınavların geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olmasına özen gösterilir.

   b.Yeterliğe Dayalı değerlendirme

 • Beceri değerlendirmesi ve eğitimde süreç değerlendirmesine yöneliktir. Bu değerlendirmeye yönelik araç ve gereçler Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve açıklanır.
 • Yeterliğe dayalı beceri değerlendirme  bilgiye dayalı değerlendirme sınavları ile eş zamanlı olarak  yapılır.
 • Yeterliğe  dayalı beceri değerlendirmeye başvuru ölçütlerinin belirlenmesi Yeterlik Yürütme Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır ve   değerlendirmeden 3 ay önce Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sayfasında duyurulur.
 • Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 • TTB-UDEK ve UYEK'e ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

Madde 23. Yeterliğin Belgelendirilmesi ve Yeniden Belgelendirme

 1. Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.
 2. Ölçme değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlara ''Yeterlik Belgesi'' verilir.
 3. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve süre sonunda uygulanmaya geçilmişse “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir.
 4. Yeniden belgelendirme süreci başlayana kadar ilk belgelendirme geçerlidir.
 5. Yeterlik Sınavını başaranlar sürenin bitimi sonrasında yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir.

Madde 24-Özel Durumlar

 1. Yabancı bir ülkede halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve/veya YÖK’ten Türkiye’de halk sağlığı uzmanlığı yetkisini aldıklarını belgelendirmelidirler.
 2. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

Madde 25-Yönerge Değişiklikleri

Gelişen gereksinimlere dayanılarak yönerge değişiklikleri Yeterlik Yürütme Kurul ve Komisyonların önerisi ile HASUDER Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Madde 26-Yürürlük

Bu yönerge HASUDER Genel Kurulu’nca yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 

Sayfa 1 / 2

Go to top