Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi için tıklayınız

İlerleme Raporu için tıklayınız

Yeterlik Öğrenim Hedefleri için tıklayınız

Müfredat için tıklayınız

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

 

Nilay Etiler

Feride Aksu Tanık

Gülsen Güneş

Şafak Taner

Levent Dönmez

Şanda Çalı

Muzaffer Eskiocak

 

Madde 16. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği uzmanlık eğitimi veren kurumda en az 5 yıldır aktif eğitici konumunda bulunan 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Uzmanlık dalının asistan temsilcisi komisyona gözlemci üye olarak katılır.

 1. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
  1. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır
 2. Uzmanlık eğitim programını aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
 3. Gerekli rotasyonları, hedeflerini, eğitim programlarını, değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
  1. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar.
  2.  Asistan karnesi, portfolio hazırlanması ve uygulanması konusunda öneri getirir, standart saptar.
  3. Gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
  4. Yılda en az 2 kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

Madde 17. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun Görevleri

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu çalışmalarını, Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür:

    i.Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (bilgi,tutum,beceri)

    ii.Eğitim programının uygulama süreci (saüre,rotasyonlar,eğiticiler,kurullar)

    iii.Eğitim programının sınama yöntemi

    iv.Eğitim programının eğitim veren kurumlarda değerlendirme yöntemi (geri bildirim,müfredat analizi,süreç değerlendirilmesi vb.)

Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

Asistan Karnesi için tıklayınız

Eğitim Programları Geliştirme Kurulu Üyeleri

Go to top