JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE RAPORU için tıklayınız

Yeterlilik Ölçme ve Değerlendirme Kurul Üyeleri

Şevkat Bahar Özvarış

Sibel Sakarya

Meltem Çiçeklioğlu

Çiğdem Çağlayan

Burcu Tokuç

Hatice Şahin

Meral Saygun

Selma Metintaş

Gamze Saraçoğlu

Didem Arslantaş

Ali Ceylan

Öner Kurt

Pınar Okyay

Madde 17- Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun kendi içinden seçtiği 3 üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur

Üyelerin görev süresi en fazla 2 yıldır

Komisyon üyeleri yılda en az bir kez olmak üzere gereksinime göre toplanırlar

Yıllık değerlendirmeleri içeren raporları her yıl Yürütme Kuruluna sunarlar

Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır

Madde 18. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Yeterlik Sınav Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yürütme Kurulu ve Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine başvuran adayların başvurularını değerlendirmek,

Yürütme Kurulundan ve Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) 'dan görüş alarak başvuru listelerini hazırlamak.

Yeterlik ölçme değerlendirme işlemlerinin zamanı, yöntemi, ortamını organize etmek ve gerekli malzemeyi temin etmek.

Ölçme değerlendirme hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirlemek

Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için, aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik ölçme değerlendirmeleri yapılandırmak ve denetimini sağlamak.

Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba göstermek.

Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.

Uygulanan her sınav için sınavın geçerlilik-güvenilirlik kanıtlarını, sınav-soru madde analizlerini, sınava giren adayların performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kurulu'na sunmak.

Go to top