Dernek Tüzüğü

Değişiklik sayı no: 06-049-173 22.07.2020 / 99017

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğü

Kuruluş

Madde-1: Derneğin adı “Halk Sağlığı Uzmanları Derneği”dir. Kısaca, ‘HASUDER’ olarak anılır. Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin amacı

Madde-2: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin amacı, Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışma alanına giren konularda ve halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunmak ve halk sağlığı uzmanlarının gelişimi için çalışmaktır.

Çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanları

Madde-3: Madde 2’de belirtilen amaca varmak için:

a) Halk sağlığı konularında bilgi düzeyini geliştirmede, yetkili makamların izniyle, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişki kurup benzer amaçlı çalışmalara katılmak, destek olmak, gerektiğinde onların desteğini sağlamak,

b) Üyelerin mesleki çalışmalarını desteklemek, savunmak; faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

c) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

ç) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

e) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

f) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

g) Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

ğ) Halk sağlığı konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmak, isteyen kuruluşlara danışmanlık yapmak,

h) Üyelerin yetişmeleri için yurt içi ve yurt dışında halk sağlığı konularında eğitim olanaklarını arttırmaya çalışmak,

ı) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı toplantılarına katılmasına destek olmak (yetkili makamların izniyle),

i) Üyelerin mesleki sorunlarını çözmek, özlük haklarını geliştirip, istihdam olanaklarını arttırmak için çalışmalar yapmak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak

j) Ulusal ve uluslararası standartları sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak, resmi kurumlardan alınan yetki ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar vermek,

k) Dernek amaç ve faaliyetlerine uygun olarak ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve yürütmek,

Derneğin çalışma konu ve çalışma biçimler ile faaliyet alanlarıdır.

Üyelik çeşitleri ve koşulları

Madde-4: Derneğin asıl ve fahri üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asıl Üye: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup dernek üyeliğine engeli olmayan, Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre halk sağlığı uzmanı olan tıp doktorları, tıp fakültesi mezunu olup halk sağlığında doktora sahibi olan hekimler yönetim kurulu kararıyla asıl üyeliğe seçilirler.

b) Fahri Üye: Halk sağlığı konularına ilgi duyup bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış hekimler veya bu alanda kıymetli çalışmalar yapmış olan kişiler yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğine alınır. Genel kurulda oy hakları olmayıp yönetim kuruluna seçilemezler. İsterlerse aidat ödeyebilirler.

Üyeliğe kabul

Madde-5: Derneğe asıl üye olarak başvuran kişiler yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına başvurur. Bu istekleri yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sahibine yazılı olarak duyurulur.

Üyelikten çıkma

Madde-6: Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilir.

Üyelikten çıkarılma

Madde-7:

a) Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak ya da yönetim kurulunun iki kez uyarmasına karşın ardarda iki yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler ya da yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden ardarda üç genel kurul toplantısına katılmayanlar,

b) Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici ya da dernek çalışmalarını baltalayıcı çalışmalarda bulunanlar,

c) Derneğin adını kullanarak, siyasi partilerden herhangi birisinin yarar ya da zararına faaliyette bulunanlar ya da dernek içinde üyeler arasında bu nedenle ayrılık yaratanlar ya da olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen üyeler, yönetim kurulu kararınca dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Üyelikten çıkarılan üyelerin, çıkarma kararına karşı ilk genel kurula başvurma hakları saklıdır.

Üyelik aidatı

Madde-8: Aidat miktarı ile ilgili kararlar Dernek Genel Kurulu tarafından alınır. Belirlenen aidat üyelere duyurulur ve bir sonraki Genel Kurula kadar değişiklik yapılmaz.

Derneğin organları

Madde-9: Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Yeterlik Kurulu

Madde-10: Mezuniyet sonrası eğitim programlarının ve sürecinin değerlendirilmesi,  kredilendirilmesi, eşyetkilendirme ve sınavlar düzenlemek amacı ile kurulacak HASUDER Yeterlik Kurulu’nun alt organlarının oluşumu ve işleyişi bir yönerge ile belirlenir.

Genel Kurul’un oluşumu ve toplantı zamanı

Madde-11: Genel Kurul derneğin en üst organıdır. Genel Kurul tüm üyelerden oluşur. Seçimli Genel Kurul iki yılda bir kez Ekim ayında yapılır. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanılır. Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği’nin düzenlediği ulusal halk sağlığı kongrelerinin bir oturumunda derneğin bir yıllık çalışmalarını üyelerine duyurur ve onların bir sonraki yıl için önerilerini alır.

Genel Kurul’un toplantı yeri ve çağrı usulü

Madde-12: Olağan seçimli Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir, Ekim ayı içerisinde Ankara’da veya Genel Kurul tarafından belirlenecek başka bir ilde, yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarih ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarih, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul’un toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü

Madde-13: Genel Kurul, tüzük değişikliği için katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmadan toplanır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Toplantıda görüşülecek konular ve karar yeter sayısı

Madde-14: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Üyeler gündem maddesine alınmasını istedikleri maddeleri 15 gün öncesine kadar yönetim kuruluna iletirler. Yönetim kurulu kararıyla gündem maddeleri oluşturulur. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’un görevleri

Madde-15: Genel Kurul’un görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve denetim kurullarını seçmek

b) Yönetim ve denetim kurullarını aklamak

c) Derneğin çalışmalarını yönlendirmek

d) Gerektiğinde yönetim kuruluna yetki devri yapmak

e) Tüzük değişikliğine karar vermek

f) Derneğin feshini karara bağlamak

Yönetim Kurulu

Madde-16: Yönetim kurulu yedi asıl, beş yedekten üyeden oluşur ve genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi iki yıldır. Yönetim kurulu seçimlerinde kişiler ancak tek tek aday olabilirler. Gruplar halinde adaylık olamaz.

Yönetim kurulunun çalışma ya da parasal durum raporlarının aklanması sonrasında yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçimden sonraki ilk toplantıda yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

Yönetim kurulunda boşalan üyeliklerin yerine, sırasıyla Genel Kurul’daki seçim sırasında en çok oyu almış olan yedek üyeler çağrılır.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu’nun görevleri ve yetkileri

Madde-17: Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına, yönetim kurulu üyelerine ya da o alanda uzmanlığı olan dernek üyesine yetki vermek,

b) Üyelik başvurularını karara bağlamak,

c) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

d) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

e) Yıllık çalışmalarını ulusal halk sağlığı kongresinde üyelerine duyurmak ve önerilerini almak,

f) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

g) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

ğ) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf, yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek, dernek iktisadi işletmesinin çalışma, usul ve esaslarına dair yönergeler yayımlamak.

h) Bütçeyi hazırlamak ve harcamak.

İç Denetim

Madde-18: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu ve görevleri

Madde-19: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 2 yıllık süre için gizli oyla seçilir.

Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Gelir kaynakları

Madde-20: 

a)Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

  • Giriş aidatları
  • Yıllık üye aidatları
  • Derneğe yapılan her türlü nakdi ve ayni bağışlar
  • Yönetim kurulunca kabul edilen her türlü şartlı bağışlar.
  • Derneğin yürüttüğü projeler ve karşılığında iş yaptığı diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan gelirler
  • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
  • Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler. İktisadi işletme aracılığı ile Yayın satışlarından ve kırtasiye satışından sağlanan gelirler ile dernek tarafından yürütülecek kurs, seminer, kongre, sergi, kermes gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler.

b) Derneğin diğer etkinliklerinden elde ettiği gelirler; dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatlar dernek Saymanı tarafından toplanır. Gereğinde bağış, yardım ve aidat toplamaya yetkili kişiler, dernek üyesi ya da çalışanları içerisinden olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır.

c) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

Borçlanma usülleri

Madde-21:

a) Dernek başka bir gerçek ya da tüzel kişiye borç veremez ve kredi açamaz.

b) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin tutacağı defterler

Madde-22: Aşağıda yazılı olan defterler tutulur:

1. Karar Defteri

2. Üye Kayıt Defteri

3. Evrak Kayıt Defteri

4. İşletme Hesabı Defteri

Tüzük değişikliği

Madde-23: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve malların tasfiyesi

Madde-24: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim

kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Halk Sağlığı Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini saklamakla, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Diğer hükümler

Madde-25: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Halk-Sağlığı-Uzmanları-Derneği-Tüzüğü-1.pdf

Fotoğraflar