HASUDER Cinsel Sömürü, İstismar, Şiddet ve Tacizin Yasaklanması ve Önlenmesine Dair Politika Belgesi

HASUDER CİNSEL SÖMÜRÜ, İSTİSMAR, ŞİDDET VE TACİZİN YASAKLANMASI VE ÖNLENMESİNE DAİR POLİTİKA BELGESİ

30 Ocak 2024

 

Madde 1. Amaç: Bu politika belgesinin amacı, HASUDER’in (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, bundan sonra Dernek olarak anılacaktır) evrensel kriterler ve standartlar çerçevesinde, hedef kitlenin tamamı tarafından anlaşılabilecek, yerel bağlama uygun, şeffaf ve net bir dil kullanarak, Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ile cinsel şiddet ve taciz konularındaki sınırlarını ve temel kavramları belirlemek; derneğin çalışmalarında yer alan tüm bileşenler nezdinde farkındalığı artırmak, bu kişilere belirlenen sınırlar ve kuralları aktarmak; ilgili tüm konularda gerçekleşebilecek olayları ve yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek; bu konulara ilişkin iddiaların raporlanma yöntemlerini belirlemek; bir raporlama olması halinde mağdurun korunması temelinde kişiyi yönlendirmek, dernek içi soruşturmaları etkin bir biçimde yürütmek ve HASUDER dernek tüzüğü hükümlerince öngörülen yaptırımların uygulanması konusunda yeterli mekanizmalara sahip olduğunu göstermektir.

Madde 2. Kapsam: Bu politika belgesi, dernek yönetim kurulunu, dernek tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen tüm personeli ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla derneğin çalışmalarına katılan ya da derneğin tedarikçisi olan 3. kişileri kapsar. Tüm dernek çalışanları bu politika belgesini okuyup anladığını beyan ederek imzalar ve imzalı halleri personel özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu politika belgesi, gerekli hallerde ilgili kişiler tarafından tekrar incelenebilmesi için çoğaltılarak paylaşılır. Bu belgede yer alan kural, sınır ve ilkeler, zaman veya mekân sınırlamasına konu olamaz. Dernek çalışanları, yalnızca mesai saatlerinde ya da dernek çalışmaları esnasında değil, özel hayatlarında da bu kural, sınır ve ilkelere uymayı taahhüt eder.

Madde 3. Yetki ve sorumluluk: Dernek çalışmalarının bu politika belgesinde yer alan kural, sınır ve ilkeler çerçevesinde yürütülmesinden ve gerektiğinde belgenin geliştirilmesinden dernek yönetim kurulu ve proje yöneticileri sorumludur.

Derneğin tüm çalışanları bu politika belgesinde yer alan kural, sınır ve ilkelerin ihlal edilmesi ya da bunlara aykırı bir fiil ya da eylemin gerçekleşmesi halinde bireysel olarak sorumludur ve yetkililerle irtibata geçerek bunları raporlamakla yükümlüdür. CSİ hiçbir koşul altında kabul edilemeyecek davranışlar olup TCK 103/104/105. maddeler gereğince suçtur.

Madde 4. İlgili Mevzuat:

 • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Koruma İçin Özel Önlemler Bülteni (ST/SGB/2003/13 Bölüm 3) (Ek-1)
 • HASUDER - Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Çalışan Bilgilendirme Belgesi (Ek-2)
 • HASUDER - İş Başvurusunda Çalışandan Alınacak Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Beyanı (Ek-3)
 • HASUDER - Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Çalışan Eğitimi Planlaması (Ek-4)
 • HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Alanında Disiplin ve Davranış Kuralları (Ek-5)
 • HASUDER İnsan Kaynakları/İşe Alım Kuralları (Ek-6)
 • HASUDER Referans Kontrol Formu (Ek-7)
 • HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismarın Raporlanmasına Dair İşleyiş (Ek-8)
 • HASUDER Kurumlararası Yönlendirme Formu (Ek-9)
 • HASUDER TCDŞ ve Hassas Vakaların Yönlendirilmesi (Ek-10)
 • HASUDER Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu Hakkında Bilgi (Ek-11)
 • HASUDER ve UNFPA İş Birliği Kuralları (Ek-12)
 • Alt Yükleniciler ve Sorumlulukları (Ek-13)

Madde 5. Tanımlar, Kavramlar ve İlkeler

Cinsel Sömürü ve İstismar: CSİ, insani yardım görevlileri tarafından destek alanlara ve hassas durumdaki toplulukların diğer üyelerine karşı uygulanan uygunsuz cinsel davranışları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.  Cinsel sömürü; hassas bir durumun, güç ilişkisinin veya güvenin cinsel amaçlarla fiili olarak istismar edilmesi veya istismar edilme girişiminde bulunulması; cinsel istismar ise güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında fiili olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi tehdidinde bulunulan cinsel faaliyet olarak tanımlanmaktadır. CSİ’nin 6 temel ilkesi aşağıdaki gibidir:

1) CSİ, ciddi bir güveni suiistimal eylemi niteliğindedir ve bu nedenle ihbarsız işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin uygulama ve yaptırımlarına gerekçe oluşturur.

2) CSİ konusunda en riskli gruplar çocuklar ve kadınlardır. Özellikle engelli bireyler için risk daha da yüksektir. 18 yaş altındaki tüm bireyler çocuktur. 18 yaş altındaki bireylerle cinsel ilişkiye girmek, evlenmek vb. kabul edilemez.

3) Dernek üyeleri, çalışanlara cinsel ilişkiye girmek için para, iş, mal veya hizmet teklif edemezler. Buna, ihtiyaç sahibi kişilere yardım olarak verilecek mal ve hizmetler de dâhildir. İhtiyaç sahibi kişileri küçük düşürecek veya durumlarını kötüye kullanacak davranışların kabul edilmesi için bu tür vaatlerde bulunulamaz. Bir seks işçisine, seks karşılığında para ödemek de buna dâhildir.

4) Dernek üyeleri, çalışanlar, mal ve hizmetlerden yararlanabilecek olan kişiler üzerinde nüfuz sahibidirler. Bu, onları, ihtiyaç sahibi kişiler üzerinde güç sahibi olacakları bir pozisyona sokar. Bu sebepten dolayı, insani yardım kuruluşları, acil insani yardıma ihtiyacı olan kişilerle cinsel ilişkiye girilmemesi için çalışanlarını sıklıkla ikaz eder. Bu tür ilişkiler, insani yardım faaliyetlerinin dürüst ve güvenilir doğasına zarar vermektedir. Bu nedenle bu tür ilişkilerin tamamı dernek tarafından da yasaklanmıştır.

5) Dernek çalışanları, kendi kuruluşları veya başka bir yardım kuruluşunda çalışan herhangi bir kimsenin cinsel davranış kurallarını ihlal etmiş olduğundan endişelenmeleri veya bundan şüphelenmeleri hâlinde, bağlı oldukları kuruluş tarafından belirlenmiş olan prosedürleri takip ederek rapor etmelidirler. Rapor etme sorumluluğu her bir dernek çalışanı için geçerlidir ve tanık olunduğu halde rapor edilmediği tespit edilen durumlar için dernek, HASUDER tüzüğü hükümleri uyarınca uygun yaptırımları uygular.

6) Dernek, uygunsuz cinsel davranışları önleyen nitelikte bir çalışma ortamı oluşturur, sürdürür ve diğer çalışanların, belirlenmiş olan davranış kuralları çerçevesinde davranışlarda bulunduklarından emin olur. Tüm yöneticiler bu ortamı koruyan sistemleri desteklemekten ve geliştirmekten sorumludur.

Dernek, yukarıda 6 ilkesi belirlenen ve CSİ kapsamında değerlendirilebilecek tüm fiil ve eylemleri kati bir suretle yasaklamıştır. Burada belirtilen tüm ilkeler yalnızca mesai saatlerinde veya çalışma alanında değil, kişisel zamanlar ve sosyal alanlar da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde geçerlidir.

Dernek CSİ’ye karşı sıfır tolerans gösterir. Dernek, tüm üyelerinden, çalışanlarından ve derneğin çalışmalarına dahil olan diğer tüm kişilerden mesleki davranış standartlarını sürdürmelerini ve yararlanıcıların haklarına saygı duyan bir şekilde çalışmalarını bekler.

Cinsel Şiddet ve Taciz: Cinsel şiddet ve taciz, tanımı itibarıyla taraflardan en az birinin rızası olmayan cinsel içerikli tüm fiil ve eylemleri ifade eder. Cinsel şiddet ve tacizin türleri ve tanımları aşağıdaki gibidir:

1) Cinsel Taciz: Fiziksel temas olmaksızın görsel, sözel ve davranışsal boyutta cinsel nitelik taşıyan, onaya dayalı olmayan rahatsızlık verici tavır, söz ve/veya davranış biçimleridir. Doğrudan olabileceği gibi, örtülü biçimde de görülebilir. Eşit statüde olanlar arasında da gerçekleşebilir. Maruz bırakılan kişide kafa karışıklığı, şaşkınlık, anlamlandıramama gibi tepkilere yol açabilir. Bu nedenle, cinsel tacize maruz bırakıldığını düşünen kişi, yaşadığı olayın niteliğinden emin olmasa dahi, bu durumu ilgili birime bildirerek destek isteyebilir. Süreklilik ön koşul değildir, eylemin bir kez gerçekleşmiş olması yeterlidir. Cinsel tacizin türleri aşağıdaki gibidir.

Basit Cinsel Taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru taşımayan, ancak rahatsız edici, istenmeyen ortamları yaratan hareketlerdir. Örneğin: Laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak.

Nitelikli Cinsel Taciz: Tehdit, şantaj ya da hakaret ve benzeri fiillerle ortaya çıkan ve kişinin davranışlarını kontrol etmeye yönelik hareketlerdir. Örneğin: Kişinin cinsel yaşamıyla ve/veya cinsiyet kimliği ile ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek, cinsiyete veya cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine ilişkin ayrımcı söz ve eylemlerde bulunmak.

Süreğen Cinsel Taciz: Tek bir eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebileceği gibi, rahatsız edici eylemlerin süreklilik gösterdiği durumlar süreğen cinsel taciz olarak tanımlanır. Basit tacizin, uyarılara rağmen sürmesi halinde söz konusu olur. Örneğin: flört etmek için ısrarcı davranışlarda bulunmak, hayır cevabını kabul etmeyerek duygusal baskı uygulamak, takip etmek, telefon ya da elektronik ortamda sıklıkla rahatsız etmek.

Söz konusu davranışlar kişiyi rahatsız eder, bulunduğu ortamdaki varoluşunu zora sokar veya engeller. Cinsel tacizi belirleyen tacizi yapanın niyeti değil, tacize uğrayan kişinin üzerinde bıraktığı etkidir. Tacizin tek sorumlusu bu davranışları uygulayandır.

2) Cinsel Şiddet ve Saldırı: Onaya dayalı olmayan, onayın aranmayacağı ya da inşa edildiği; cinsel nitelik taşıyan ve beden dokunulmazlığını ihlal eden her türlü fiziksel eylem cinsel şiddet olarak değerlendirilir. Yaklaşım ve değerlendirme kapsamında hiyerarşi kurmamak kaydı ile saldırının derecelerine göre türleri aşağıdaki gibidir:

Basit Cinsel Saldırı: Kişinin beden dokunulmazlığının basit ihlali şeklinde gerçekleşir. Örneğin, durumun özelliklerine göre sarılmak, ellemek, okşamak, dokunmak.

Nitelikli Cinsel Saldırı: Kişinin beden dokunulmazlığının nitelikli ihlali şeklinde gerçekleşir. Örneğin, onay dışı penetrasyon ve/veya girişimi, oral tecavüz, stealthing (partnerin yalnızca kondom korumalı sekse rıza gösterdiği durumlarda, kondomun gizlice çıkarılması veya kondoma bilinçli olarak zarar verilmesi). Bu tür davranışlar, cinsel saldırı veya tecavüz olarak kabul edilir ve bir tür üreme baskısıdır.

Misilleme: Cinsel ya da romantik tekliflerin reddi ve/veya tacize uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istenmesi nedeniyle, bu duruma maruz bırakılan kişinin örtülü veya açık biçimde yaşamının intikam/misilleme amacı ile zorlaştırılmasıdır. Misilleme, özel kişinin özel yaşamında veya ortak alanlarda da gerçekleşebilir. Cinsel ya da duygusal tekliflerin kabulü durumunda ödül veya terfi gibi ayrıcalıklar vaat edilmesi de bir çeşit onay inşası olarak değerlendirilebilir. Misilleme, cinsel taciz ve/veya saldırı hakkında bildirim yapmak isteyen veya bildirim işlemi yapmış birine karşı uygulanır. Bir vakayı bildirmek isteyen tanıklara yönelik eylemler de misilleme olarak değerlendirilir. Misilleme bir cinsel taciz türü olarak değerlendirilir ve misilleme karşısında resmi bir şikâyette bulunmayı seçenler için gerekli güvenlik mekanizmaları işletilir.

Görünür ve Gizli Hiyerarşi: Kişiler arası (natrans/trans) hiyerarşik (deneyim, bilgi, yaş, ücret, statü, sosyal güç, baskın/uyumlu kişilik özellikleri vb.) yapıların veya güç farkı yaratabilecek dinamiklerin gizli ya da açık olarak cezalandırma, sindirme, aşağılama, küçük düşürme, dışarıda bırakma, sessizleştirme aracına dönüşmesi ile gerçekleşen duygusal şiddet türleridir. Örtük veya görünür olan hiyerarşik konumlar ve durumlardan beslenen cinsel şiddet davranışları derneğe yapılan bildirimler kapsamında veya bir disiplin sürecini yürütürken göz önünde bulundurulur.

Madde 6. İddiaların Raporlanması: Dernek, yukarıda detaylı tanımlarına ve ilkelerine yer verdiği tüm durumların hem hizmet alanlar hem de diğer dernek üyeleri, çalışanları ve 3. kişiler tarafından raporlanabilmesi için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (ilgili kurumsal e-posta hesapları, kurumsal telefon vb) açık tutar. Hizmet alanların bu iletişim kanallarına dair bilgi sahibi olabilmesi için hizmet birimlerinin ortak alanlarında ve hizmet alanların kullandıkları tüm alanlarda, görünür bir şekilde CSİ’nin önlenmesine ve yasaklanmasına ilişkin dernek politikası ve iddiaların bildirimine ilişkin yollara ve yöntemlere dair bilgilendirici görsel materyaller bulundurulur. Bu materyaller üzerinde iddia sahiplerinin ulaşabileceği ve şikâyetlerin-iddiaların gönderilebileceği derneğe ait e-posta hesapları ile varsa fon sağlayıcı kuruluşların yine aynı amaçla oluşturulmuş e-posta hesaplarını mutlaka içerir. Dernek şikayette bulunan kişinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır ve şikayetin gizliliğini sağlar. Dernek ayrıca, yasaklanmış eylemlere tanık olan üyelerin, çalışanların da bu durumu, söz konusu materyaller ile bu politika belgesinde belirtilen yol ve yöntemleri kullanarak raporlamasını beklemektedir. Bununla beraber üyelerin, çalışanların kendi başına söz konusu durumu araştırmaması beklenmektedir. Kişilerin, tanık oldukları fiil ya da eylemleri raporlamaması ve bunun tespit edilmesi halinde HASUDER dernek tüzüğü hükümlerine göre gerekli yaptırımlar uygulanır. Konuya ilişkin yapılan raporlamalar veya iddialar sözlü ya da yazılı olarak; kimlik bilgilerini paylaşarak ya da anonim olarak yapılabilecektir. Yapılan bildirimler sonrasında HASUDER dernek tüzüğü hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.  Bildirimlerin yapılabileceği iletişim kanalları şunlardır:

 • E-Posta Yoluyla: Yukarıda yazılı hallere ilişkin iddialar hasuder@hasuder.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilebilir. Bu e-posta hesabını, Yönetim Kurulu üyeleri adına Genel Sekreter yönetir. Ayrıca Derneğin web sitesinde şikâyet ve iletişimle ilgili alana yazılan mesajlar da bu e-posta hesabına düşecektir. Bununla birlikte iddia sahibi kişiler, hizmet birimlerinde yer alacak olan afiş ve broşürlerden edinebilecekleri e-posta adreslerini kullanarak doğrudan ilgili e-posta adreslerine ve proje ortakları ile fon sağlayıcı kuruluşa da bireysel olarak, kendilerini ifade etmek istedikleri dilde bildirim yapabileceklerdir.
 • Yetkililerle Yüz Yüze Görüşmeyle: CSİ’ye ilişkin iddiaların bildirimi ya da raporlamalar, yönetim kurulu üyelerine veya afiş ve broşürlerde isimleri verilen dernek çalışanlarına doğrudan yapılabilir. Bununla birlikte her bir saha çalışanı da hizmet alıcılardan doğrudan konuya ilişkin bildirimler alabilirler ancak bu bildirimlerin alınmasıyla birlikte mutlaka şu adımlar izlenmelidir:
 1. Bildirimi alan kişi, iddia sahibine mutlaka CSİ’nin önlenmesine ve yasaklanmasına dair politikayı anlatır ve bildirim yollarını sayar.
 2. İddia sahibi kişiden olayın detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunmak yerine detayları yukarıda bahsedilen bildirim yollarına yazması için yönlendirir.
 3. İddia sahibinin yazılı bildirimde bulunmaktan kaçınması halinde kendisinden rıza ve onam alarak tarafına ulaşan bilgileri olduğu gibi yazılı hale getirerek ilgili kişilere gönderebileceğini aktarır.
 4. İddia sahibinin rıza vermesiyle ivedilikle yazılı bildirimi yerine getirir. Yazılı bildirim hazırlandıktan sonra tüm yazılanlar iddia sahibine okunur. Çıkarılmasını veya değiştirilmesini istediğini bir ifade olup olmadığı sorulur. Tüm kontroller yapıldıktan sonra bildirim yapılır.

İddia sahibi kişiden olaya ilişkin, kişiye rahatsızlık verecek sorular ile detaylandırması istenmemelidir. Soruların suçlayıcı bir ifade içermeden mağdura yöneltilmesi ve güvenli görüşme ortamının sürdürülmesi önem taşımaktadır. Kasıtlı bir biçimde yalan bir beyanın ilgili personel veya dernek üyesi tarafından raporlanması ve kasıtlı olarak gerçekle örtüşmeyen ya da çelişen beyanda bulunduğunun kesin olarak anlaşılması halinde ilgili kişiye HASUDER dernek tüzüğü hükümleri uygulanır.

Madde 7. Soruşturma: Bu politika belgesi kapsamında belirtilen CSİ, cinsel şiddet ve taciz konularında ilgili kişiler haklarında yapılacak soruşturma ve disiplin uygulamaları HASUDER dernek tüzüğü hükümleri gereğince yürütülür.

Madde 8. Misillemeye Karşı Koruma: Dernek, iddia sahibi kişiye karşı herhangi bir misilleme yapılmaması adına gerekli önlemleri alır. Bu önlemler şunlardır:

1) İddia sahipleri, ister hizmet alanlardan olsun isterse olaya tanıklık eden ya da sözlü olarak bildirimi alan çalışanlardan olsun, dernek bildirimde bulunan herkesin kimlik bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür.

2) Bildirimlerin alınmasıyla birlikte dernek Disiplin Kurulu ivedilikle toplanır ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede başlatılır. Soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte, işbu politika belgesinde yer alan ilke ve kurallara aykırı davranış ve eylemlerde bulunan kişiler ivedilikle ücretsiz izne çıkarılır. Bu izinler, kişilerin yıllık izin hakkından düşülemez. Böylece, üzerine iddiada bulunulan kişilerin görevlerine ara vermesi sağlanır ve fiziksel olarak da hem mağdurdan hem de bildirimi yapan diğer çalışanlardan uzaklaşması sağlanır.

3) Hiçbir çalışan, kendisinin bir talebi bulunmadığı sürece, CSİ’ye ilişkin bir iddiada veya bildirimde bulunduğu için görev yerinden uzaklaştırılamaz, izne çıkartılamaz ya da başka bir yerde görevlendirilemez.

4) Hiçbir hizmet alan, kendisinin bir talebi bulunmadığı sürece, CSİ’ye ilişkin bir iddiada veya bildirimde bulunduğu için dernekçe verilen hizmetlerden mahrum bırakılamaz.

5) Soruşturma sonucunda bildirimin bir kişiye zarar verme amacıyla asılsız olarak yapıldığı kanaatine varılması halinde bildirim yapan kişi hakkında HASUDER dernek tüzüğü uyarınca işlem yapılabilir.

Madde 9. Mağdurların Desteklenmesi ve Koruma Hizmetleri: Dernek, iddia sahiplerine ve mağduriyeti kesinleşmiş kişilere ilk bildirimin alınmasından itibaren hangi hizmetlerin sunulacağı; bu kişilerle iletişim kurulduğunda nasıl bir yaklaşım sergileneceği, nelere dikkat edileceği, beyanın alınıp soruşturmanın başlatılmasını takiben hangi koruma ve destek hizmetlerinin sağlanacağı, bu koruma ve destek hizmetlerinden sorumlu kişilerin kimler olduğu ile koruma ve destek hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yapılacak çalışmalardan sorumludur. İddia sahiplerinin, soruşturma sürecinde güvenliğinin sağlanması soruşturmanın en temel esasıdır. Dernek, soruşturma esnasında ve sonrasında, mağdurların uygun bir biçimde hukuki danışmanlık, koruma hizmeti ve psikososyal destek alabilmesi için mevcut koşullar ve olanaklar çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alarak gerekirse mağduru başka bir hizmet birimine ya da proje uygulama ortaklarının vereceği destek hizmetlerine yönlendirir.

Mağdur ile birebir iletişim kurulan tüm aşamalarda, iletişim kuran ya da danışmanlık veren kişiler mutlaka kişinin beyanını esas alır. Bununla birlikte, gerçekleşen olaya ilişkin bir detay bilgi talep etmez. Yalnızca, bildirimin yukarıda belirtilen yollarla ve doğru bir biçimde yapılabilmesi için, iddia sahibinin rıza ve onamını alarak gerekli yazışmaları yapar. Bununla birlikte, mağduru verilebilecek tüm koruma, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri konusunda bilgilendirerek taleplerini alabilir. Bu hizmetlerin sunulmasından, her bir örnek olayda değişebilecek olmakla birlikte derneğin tüm personeli sorumludur.

Madde 10. Hizmet İçi Eğitim: Dernekçe istihdam edilen her personele derneğin CSİ, cinsel şiddet ve taciz konusundaki politikası hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılır. Ayrıca her yıl bütün personeli kapsayacak biçimde CSİ ile cinsel şiddet ve tacizin tanımlarını, ilkelerini ve kapsamını içeren, kurum sıfır tolerans politikasını ve raporlama ile yönlendirme mekanizmalarını detaylı bir biçimde açıklayan, zorunlu, çevrimiçi ya da yüz yüze eğitimler gerçekleştirir. Personele, bu politika belgesinde gerçekleştirilecek revizyonlara ilişkin bilgilendirmeler yapılır. Çalışanların işe giriş belgeleriyle birlikte CSİ eğitimine ait sertifikasyon varsa insan kaynakları sorumlusu tarafından yoksa proje yöneticisi tarafından toplanarak özlük dosyalarına yerleştirilecektir.

Madde 11. Alt Yükleniciler ve Sorumlulukları: HASUDER’in CSİ ile ilgili yazılı hükümlerin tümü alt yükleniciler ve çalışanları tarafından da uygulanmak zorundadır. Alt yükleniciler işbu metinde yer alan ilgili hükümleri aynen uygulamakla mükelleftir. Alt yüklenicinin herhangi bir CSİ vakasını gizlemesi veya görünmez kılma çabası, ilgili sözleşmenin doğrudan feshi için geçerli bir sebep olarak taraflarca kabul edilecektir.

 

 

EK-1:  

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ CİNSEL SÖMÜRÜYE VE İSTİSMARA KARŞI KORUMA İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER BÜLTENİ

(ST/SGB/2003/13) - PSEA

 

       Section 3

Prohibition of sexual exploitation and sexual abuse

 

 

 • Sexual exploitation and sexual abuse violate universally recognized international legal norms and standards and have always been unacceptable behaviour and prohibited conduct for United Nations staff. Such conduct is prohibited by the United Nations Staff Regulations and Rules.

 

 • In order to further protect the most vulnerable populations, especially women and children, the following specific standards which reiterate existing general obligations under the United Nations Staff Regulations and Rules, are promulgated:
  • Sexual exploitation and sexual abuse constitute acts of serious misconduct and are therefore grounds for disciplinary measures, including summary dismissal;
  • Sexual activity with children (persons under the age of 18) is prohibited regardless of the age of majority or age of consent locally. Mistaken belief in the age of a child is not a defence;
  • Exchange of money, employment, goods or services for sex, including sexual favours or other forms of humiliating, degrading or exploitative behaviour, is prohibited. This includes any exchange of assistance that is due to beneficiaries of assistance;
  • Sexual relationships between United Nations staff and beneficiaries of assistance, since they are based on inherently unequal power dynamics, undermine the credibility and integrity of the work of the United Nations and are strongly discouraged;
  • Where a United Nations staff member develops concerns or suspicions regarding sexual exploitation or sexual abuse by a fellow worker, whether in the same agency or not and whether or not within the United Nations system, he or she must report such concerns via established reporting mechanisms;
  • United Nations staff are obliged to create and maintain an environment that prevents sexual exploitation and sexual abuse. Managers at all levels have a particular responsibility to support and develop systems that maintain this environment.

 

 • The standards set out above are not intended to be an exhaustive list. Other types of sexually exploitive or sexually abusive behaviour may be grounds for administrative action or disciplinary measures, including summary dismissal, pursuant to the United Nations Staff Regulations and Rules.

 

 

 

EK-2:  

HASUDER - CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUMA ÇALIŞAN BİLGİLENDİRME BELGESİ

(HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Politikasına referans olan BM Temel  Belgesi (ST/SGB/2003/13) Bölüm 3 Standartları)

 

 • Cinsel sömürü ve istismar, evrensel olarak tanınan uluslararası yasal norm ve standartları ihlali anlamına gelir ve HASUDER çalışanları tarafından hiçbir şekilde kabul edilemez.

 

 • HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Politikası; savunmasız nüfusları, özellikle kadınları ve çocukları daha fazla korumak için, ST / SGB / 2003/13 sayılı Birleşmiş Milletler Belgesi kapsamında yer alan aşağıdaki genel yükümlülük ve standartları referans alır:
  • Cinsel sömürü ve istismar, ciddi suiistimal eylemidir ve bu nedenle doğrudan işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin suçları ve cezaları kapsamında ele alınır.
  • Yerel ve(ya) kültürel olarak reşit olma veya rıza yaşına bakılmaksızın, çocuklarla (18 yaşın altındaki bireyler) cinsel aktivite yasaktır. Çocuğun yaşına ilişkin yanlış inanç ya da yanılgı bir savunma olamaz
  • Cinsel menfaat veya diğer küçük düşürücü, aşağılayıcı veya sömürücü davranışlar da dahil olmak üzere seks için para, istihdam, mal veya hizmet alışverişi yasaktır.
  • Doğası gereği eşitsiz güç dinamiklerine dayandığından ve bu kapsamda HASUDER’in çalışmalarının güvenilirliğini ve bütünlüğünü zayıflatacağından, HASUDER çalışanlarının HASUDER’in proje, iletişim ve(ya) iş birliği ağı içinde yer alan bireyler ile cinsel ilişkilerde bulunması yasaktır
  • HASUDER çalışanları, aynı kurumda veya HASUDER’ proje, iletişim ve(ya) iş birliği ağı içinde olsun ya da olmasın bir iş arkadaşı tarafından cinsel sömürü veya istismara ilişkin endişeler veya şüpheler geliştirdiğinde ivedilikle aşağıdaki yöntemlerle yazılı olarak ve kanıtlar ile birlikte bildirimde bulunmalıdır.
   • Yazılı bildirim; çalışanın adresine yapılır.
   • Yazılı bildirimde aşağıdaki konular mutlaka yer almalıdır:
    • Ne oldu?

Olay veya olaylar hakkında ayrıntılı açıklama

 • İddia edilen uygunsuz davranışı kim(ler) gerçekleştirdi?

Davranışı gerçekleştiren kişi(ler)in ad-soyad, iş unvanı ve mensup olduğu kuruluş adı bilgileri

 • Olay(lar) ne zaman ve nerede meydana geldi?

Net tarih ve zaman bilgisi

 • Kanıtlar

Ceza muhakemesi hukukunda cinsel suçların ispatı açısından geçerli olan üç tür delil bu bildirimde de esas alınır. Bunlar: Beyan delili (ör. Sanık, tanık veya mağdur beyanı vs.), Belge delili (ör. Sanığın yazdığı bir mektup), Belirti delili (ör. Olay yerinde kan lekesi, DNA örneği, telefon dinleme kayıtları, videolar vs.)

 

Yukarıda açıklanan ve HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Politikasına referans olan BM Temel Belgesi (ST / SGB / 2003/13) Bölüm 3 Standartlarını okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ve bir örneğini de dijital olarak aldığımı beyan ederim.

 

 

TARİH                                      AD SOYAD                                       İMZA

 

 

EK-3:  

HASUDER - İŞ BAŞVURUSUNDA ÇALIŞANDAN ALINACAK CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUMA BEYANI

 

 İş başvurumu gönderdiğim tarih itibariyle

 

 

 • Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma ile ilgili ST / SGB / 2003/13 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Belgesinde Bölüm 3’te yer alan
  • Para, iş, ayrıcalıklı muamele, mal veya hizmet karşılığında herhangi biriyle cinsel faaliyette bulunmak,
  • 18 yaşın altındaki bir bireyle cinsel faaliyette bulunmak,
  • Cinsel açıdan aşağılayıcı, onur kırıcı veya sömürüye dayanan herhangi bir davranışta

hususlarında hakkımda herhangi bir şikayet bulunulmadığını

 

 • Bu konuda HASUDER’in gerek duyması durumunda, özgeçmişimde listelediğim daha önceki çalışmalarımla ilgili kurumlar nezdinde araştırma yapmasını kabul ettiğimi

 

Beyan ederim.

 

 

TARİH                                      AD SOYAD                                     İMZA

 

 

 

 

 

EK-4:         

 

HASUDER - CINSEL SÖMÜRÜ VE İSTISMARDAN KORUMA ÇALIŞAN EĞITIMI PLANLAMASI

 

HASUDER, çalışanlarının organizasyondaki rolleri ile orantılı bir düzeyde koruma konusunda eğitim  almalarını sağlamak amacıyla;

 1. İlk işe başlayan çalışana işe başladığı tarihi takip eden 10 iş günü içinde,
 2. Mevcut çalışanlara her yıl içinde en az bir kez,
 3. Projeye özel eğitimlere ihtiyaç duyulduğunda, yeni proje ekibinin oluşturulduğu veya tüm ekip üyelerinin ilk işe başladığı tarihten sonraki 10 iş günü içinde

ilgili eğitimleri düzenler.

 

 

Bu eğitimlerde;

 • https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ adresinde yer alan yazılı ve görsel dökümanlar,
 • UNICEF tarafından hazırlanmış ve çevrimiçi olarak herkese açık olan, yaklaşık 2 saat süren ve tamamlandığında sertifika sunan İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerinde hazırlanmış olan PSEA kursu bağlantıları
 • BM Temel Belgesi (ST / SGB / 2003/13) ve
 • HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma (PSEA) Politika Belgesi çalışanlarla paylaşılır ve ayrıca
 • HASUDER – CSİ Çalışan Bilgilendirme Belgesi ilgili HASUDER yöneticisi tarafından çalışana imzalatılır, bir kopyası kendisine

 

 

 

 

 

EK-5:                    

HASUDER CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUMA ALANINDA DİSİPLİN VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

BÖLÜM 1

 Davranış Kuralları Temel İlkeler

 

HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) çatısı altında gönüllü, üye veya çalışan olarak bulunan kişilerin aşağıda sıralanan temel etik ilkeleri, kendi kişisel etik ilkeleri olarak kabul ettiklerini ve buna uyumlu tutum ve davranış sergilediklerini kabul ediyoruz.

Madde 1: İnsan Haklarına Saygı

HASUDER çatısı altında gerçekleştirilen tüm uygulamalarda ve etkinliklerde üyelerimiz insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelelerde ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz. Üyelerimiz tüm dernek üyelerine ve çalışanlarına karşılı saygılı davranmayı bir ilke olarak kabul eder. Dernek içinde cinsel sömürü ve istismar (CSİ), şiddet ve ayrımcılık konusunda gerekli hassasiyet gösterilir ve insan haklarına aykırı görüş ve ifadeler kabul edilmez. Dernek içinde farklılıkların kapsandığı bir çalışma ortamı oluşturulur ve devamı sağlanır.

Madde 2: Ayrımcılık Yapmama

Irk, etnik köken, dil, din, inanç, mezhep, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, siyasi düşünce, sağlık statüsü ve durumu ve salt bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı tutum ve ayrımcılık içeren bir davranışta bulunulamaz.

Madde 3: Mahremiyete Saygı

Herhangi bir gerekçe ile kimsenin mahremiyet hakkı ihlal edilemez. Verilen tüm hizmetler ve işlenen tüm veriler özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hükümleri uyarınca bireylerin aydınlatılmış onamı alınarak verilir ve işlenir.

Madde 4: Üyelerin ve Hizmet Alanların Üstün Yararı

Dernek çalışmalarının tümünde üyelerin ve hizmet alanların üstün yararı gözetilir. Üyelerin ve hizmet alanların kendi beyan ettikleri ihtiyaçlar ve değer yargıları ön planda tutulur. Hizmet alanların beyan ettikleri ihtiyaçlar ve haklar gözetilir. Üyelerimiz ve çalışanlarımız derneği zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınır.

Madde 5: Hizmet Standartlarına Uyma

Dernek çalışmalarında belirlenen standartlara ve süreçlere uygun olarak titizlikle ve tüm üyelere veya hizmet kullananlara karşı eşit mesafede hizmet sunumu gerçekleştirilir.

Madde 6: Aydınlatılmış Onam

Hizmet kullananlara verilen hizmetlerde gerekli açıklayıcı bilgilendirme ve aydınlatma sağlanır. Hizmeti kullanan kişinin aydınlatılmış onamı alınmadan herhangi bir bilgi paylaşımı veya işlem yapılamaz.

Madde 7: Amaç ve Misyona Bağlılık

Üyelerimiz ve çalışanlarımız derneğin tüzüğüne, amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. Ülkenin çıkarlarına, toplumun refahına ve hizmet ideallerine uygun doğrultuda hareket eder. HASUDER Cinsel Sömürü, İstismar, Şiddet ve Tacizin Yasaklanması ve önlenmesine dair hazırlanan politika belgesinin maddelerine uyar.

Madde 8: Tarafsızlık

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, yalnızca insan haklarına taraf olabilir. Görevlerini yaparken gerçek ve tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitsizlik ilkesine aykırı bir uygulama yapamaz. Herhangi bir tüzel kişilik, siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz.

Madde 9: Yasallık

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, yasalar çerçevesinde hareket eder; kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarına, kararlarına ve eylemlerine aykırı davranışlarda bulunamazlar.

Madde 10: Saygınlık ve Güven

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, işini yaparken güven ve saygı uyandıran bir tutum sergiler. Hizmet alanların ve paydaşların derneğin sunduğu hizmetlere olan güvenini zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunamazlar. Kurumsal kimliğe ve ciddiyete uygun görünüm, tutum ve davranışlar sergilerler. Dış paydaşlar ile iletişim kurarken de saygılı, iş disiplinini yansıtan, ölçülü ve anlayışlı bir tutum içinde olurlar.

Madde 11: Nezaket ve Saygı

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, üstü, meslektaşı, astı ve iş birliği içinde çalıştığı diğer kişiler ile yararlanıcılara karşı nazik ve saygılı davranır; baskı, hakaret, şiddet ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz.

Madde 12: Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları vb. lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz; herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamaz. Çıkar çatışması oluşturabilecek ilişkiler kuramaz.

Madde 13: Sınırlılık

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, görev ve sorumluluklarındaki sınırların bilincinde olur, verilen hizmetin görev tanımıyla uyumlu olması gerektiğini ve sunulan hizmetin bu anlamda sınırlı olduğunun bilincindedir. Hizmet alan kişinin yerine hareket edemez veya almış olduğu hizmetlerin içeriğine uygunsuz şekilde müdahale edemez.

Madde 14: Görev Bilinci

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, görevlerini hukuka, davranış kurallarına ve etik ilkelere uygun şekilde yerine getirecektir. Görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde ifa edecektir. Görevlerini yerine getirirken işyerinde ve dışında derneğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınacaktır. Dernekle ilgili bilgileri, kayıtları hiçbir şekilde, koşulda tahrip etmeyecek, ortadan kaldırmayacaktır.

Madde 15: Eğitim

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, derneğin amaçları doğrultusunda kendi eğitimini ve gelişimini sürekli bir biçimde gerçekleştirmeyi kabul eder.

Madde 16: Dernek Eşyaları ve Donanımı

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, derneğe ait malzemeleri, donanımı ve eşyaları korumayı ve zarar vermemeyi kabul eder.

Madde 17: Bilgi Akışı

Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, dernekle ilişkili çalışmalar, projeler vb. çalışmalarını her aşamada yönetim kurulu ile paylaşır. Dernek üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri HASUDER sekreterliğine en kısa zamanda iletir.

 

 

BÖLÜM 2

Çalışanlar İçin Davranış Kuralları

 

Bu bölüm HASUDER ile arasında bir iş akdi olan veya sözleşmeye dayalı olarak hizmet veren çalışanların asgari davranış kurallarını içermektedir. HASUDER ile iş akdinin kurulması veya bir sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte bu kuralları da kabul etmiş olursunuz.

Madde 18: İş Tanımının Gereklerini Yerine Getirme

Dernek çalışanları kendisine verilen iş tanımının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, dernek yöneticisinin çalışanın pozisyonunun sorumluluk alanı içinde verebileceği ek işleri de aynı titizlikle yapması beklenir.

Madde 19: Çalışma Saatlerine Uymak

Dernek çalışanları belirlenen çalışma saatlerine uyum gösterir. Hastalanma ve işe gelememe durumunda, 24 saat içinde yöneticisine mazeretini yazılı olarak bildirir. Mazeretsiz geç kalma durumunda, bu süre çalışanın izin sürelerinden düşülür. Çalışma saatleri ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 20: Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan

Dernek çalışanı görevi sırasında yetkilerini aşarak derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz; aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

Madde 21: Gizlilik ve Sırların Korunması 

Dernek çalışanı, görevi gereği hizmet alanlardan ve dernekten edindiği bilgileri gizlilik içinde tutar, işten ayrıldıktan sonra da hiçbir surette edindiği bilgileri kullanamaz; dernek yetkililerinin yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara açıklayamaz.

Madde 22: İş Sağlığı ve Güvenliği

Kalıcı sorunlar, acil durumlar ve mücbir sebepler de dahil olmak üzere, dernek yönetimi tarafından alınan iş sağlığı ve güvenlik önlemlerine uyar. Bağlı olduğu yöneticiyi dernek ve proje işleyişini etkileyebilecek durumlardan haberdar eder.

Madde 23: Hizmet-içi Eğitimler ve Toplantılara Katılma

Personel, istendiğinde hizmet-içi veya görevin gerektirdiği il ve il dışı eğitimlere ve toplantılara katılmak zorundadır. Personelin katıldığı eğitimlerde ve toplantılarda aldığı bilgileri yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile paylaşması beklenir. Ayrıca personel hizmetini geliştirebilecek eğitimlere yöneticinin onayıyla birlikte katılım gösterebilir.

Madde 24: Görünüm ve Giyim Düzenlemesi

Dernek çalışanı, HASUDER’in saygınlığına ve üstlendiği göreve uygun giyinir. Özellikle hizmet kullananla doğrudan çalışan personel, sosyal bağlama uygun bir giyim tarzına uymakla yükümlüdür. Personel üzerinde, derneğin etik ilkeleriyle çatışan ve hizmet verdiği hassas gruplara zarar verebilecek amblem, sembol veya işaret taşıyamaz.

Madde 25: Hizmet Alanlarla Olan İlişkinin Sınırları

Dernek çalışanının, hizmet alanlarla sosyal medya ve/veya merkez dışında iletişimini sürdürmesi ilişki dengesini değiştirebilir ve çıkar çatışmasına yol açabilir. Dahası, personelin hizmet alanlardan bazıları ile kurduğu yakın ilişki diğer yararlanıcılar tarafından hizmet sunumunda eşitlik olmadığı ve/ya mahremiyet ilkesine uyulmadığı izlenimini doğurabilir. Bu nedenlerle personelin, hizmet kullananlarla profesyonel bir ilişki kurması beklenir.

Madde 26: Hizmet Alanlarla Finansal İlişki Kurma Yasağı

Dernek çalışanı, bireysel olarak herhangi bir hizmet kullanıcıyla para ilişkisi içine giremez; para alamaz veya para veremez. Hizmet alanlarla arasında finansal karşılığı olan bir menfaat ilişkisi kuramaz.

Madde 27: Hediye Alma Yasağı

Dernek çalışanı, hizmet alanlardan hediye kabul edemez. Derneğin ilişkili olduğu gerçek kişi veya tüzel kişilerden ekonomik değeri olan veya olmayan kişisel hiçbir hediyeyi kabul edemez. Bunun dışında ikramlık, kitap, eşantiyon defter, rozet, kalem, takvim vb. kabul edilebilir. Ancak kabul edilen bu eşantiyon ürünleri kişisel kullanıma alınamaz aynı yerde çalıştığı kişilerin ortak kullanımına sunulur.

Madde 28: Çıkar Çatışması Yaratabilecek Davranışların Yasaklanması

Dernek yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarının çıkar çatışması yaratacak ve aşağıda sıralanmış davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu davranışların tespiti veya şüphelenilmesi durumunda dernek yönetim kuruluna bildirim yapılması gerekmektedir. Bir dernek çalışanının çıkar çatışması yaratabilecek davranışlarda bulunduğu ve/veya bir çıkar sağladığı tespit edildiğinde iş sözleşmesi tek taraflı fesih edilebilir.

Çıkar çatışması yaratabilecek durumlar:

 1. Yönetim Kurulu veya çalışanların ailevi veya finansal çıkar ilişkisi bulunan kurum ve gruplar arasında her türlü anlaşma, alış-veriş ve banka/nakit hareketleri.
 2. Dernek yetkilisi veya çalışanlarının herhangi bir hizmet veya etkinlikte 3. taraflarla iş birliği içinde dernekle rekabet etmesi; dernek yetkilisi ve çalışanlarının dernekle aynı tematik alanda çalışan 3. taraflarla materyal finansal çıkar ilişkisi kurması.
 3. Dernek yetkilisi veya çalışanlarının, dernekle arasında her türlü iş ilişkisi bulunan tedarikçilerden veya hizmet sunuculardan hediye, hediye yerine geçecek hizmet veya rüşvet alması; parasal değeri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın derneğe yönelik rekabet içinde bulunan tedarikçi ve hizmet sunuculardan hediye veya rüşvet almaları.

 

Madde 29: Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu

Dernek çalışanı, SGK ve ücret uygulamalarını etkileyen medeni durum, eşe ait çalışma durumu bilgisi ve çocuk sayısına dair bilgileri, ikametgâh değişikliği, askerlik durumu veya işini ilgilendirebilecek herhangi bir değişikliği mümkünse belgeleyerek yöneticisine en geç 15 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Özlük dosyasında yer alan bu bilgiler dışında kişinin çalışmasını veya dernek ve hizmetlerini etkileyebilecek soruşturma veya kavuşturmalar hakkında dernek yönetimini bilgilendirmelidir. Bu bildirim çalışanın yöneticisi aracılığı ile olabileceği gibi söz konusu durumun birinci yöneticisi tarafından bilinmesini istememesi halinde doğrudan dernek yönetim kuruluna 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı bildirimler için ilgili kişilerin mail adresleri kullanılabilir.

Madde 30: Alkol ve Uyuşturucu Kullanmama

Dernek çalışanı, görev sırasında alkol ya da uyuşturucu benzeri herhangi bir keyif verici madde kullanamaz, temin edemez, kullanılmasını teşvik edemez. Derneğin saygınlığını etkileyebileceğini düşünerek buna görev dışında da dikkat eder. Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak gibi nedenlerle denetimli serbestlik kapsamına giren personelin bu durumu 15 gün içerisinde yöneticisine veya doğrudan yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 31: İnternet (e-posta ve sosyal ağlar) ve diğer iletişim kanallarının kullanımı

Dernek çalışanının e-posta, sms, faks ve sosyal ağ paylaşımları dahil olmak üzere tüm iletişimleri HASUDER’in temel ilkeleri ve kuralları ile uyumlu olmalıdır. Dernek çalışanı özel hayatının ve özel hayatının gizliliğinin yasalarca korunduğunu bilir, ancak özel hayatındaki davranış ve eylemlerinin, HASUDER’i ve yararlanıcılarını tehlikeye sokabileceğini hesaba katarak, her zaman sağduyulu davranır. Sosyal medyanın kişisel ve profesyonel hayatı arasındaki sınırı bulanıklaştırdığının farkındadır ve sosyal medya kullanımında aynı sağduyuyu gösterir.

Aşağıdaki örnekler, HASUDER’in ilkelerini ihlal eder niteliktedir.  Bu maddeler örnek olarak listelenmiştir ve kapsamlı değildir.

 • Dernek çalışanının internet kullanımı (e-posta ve sosyal ağ paylaşımları dahil) tüm yasal yükümlülüklere uyumlu olmalıdır. İnternet ortamı da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada, HASUDER ve dernek çalışanları, yararlanıcılar, iş birliği yaptığımız kuruluşlar hakkında karalayıcı ve aşağılayıcı yorumlar yapamaz.
 • Dernek bilgisayarlarına dernek tarafından lisanslı olarak satın alınmış bilgisayar programları dışında yazılım, telif hakkı olan ve olmayan materyali yüklemek, indirmek ve iletmek yasaktır.
 • Yetkisiz olarak kişisel verilere/bilgilere erişilmesi ve bunların depolanması, kullanılması yasaktır. Her türlü gizli, kişisel, grup paylaşımına kapalı yazılı ve görsel bilgi sadece önceden belirlenmiş kişilerle paylaşılabilir.
 • Dernek çalışanları kendi aralarında, iş birliği içinde olduğumuz birimlerin çalışanlarıyla ve hizmet sunduğumuz kişilerle yaptıkları her türlü yazılı ve sözlü iletişimde HASUDER saygınlığına uygun ifade şekilleri kullanır.
 • Dernek yetkililerinden izin almadan yazılı olarak veya sosyal medya aracılığıyla, dernek ile ilgili mahrem sayılabilecek bilgileri paylaşamaz, dernek adına web siteleri, web sayfaları, bloglar kuramaz. Dernek tarafından yürütülen proje, faaliyet, etkinlik tanıtımları veya derneğin çalışma alanı ile ilgili duyurular vb. bu kapsamda kabul edilmez.
 • Yasalara ve derneğin etik kurallarına aykırı, saldırgan, karalayıcı, müstehcen içerikli, zorbalık veya taciz içeren ve/veya derneğin çıkarlarına zarar verebilecek mesajlar, görüntüler paylaşamaz.
 • Yasadışı amaçlar için internete erişemez; e-posta gönderemez; Veri Koruma Kanununu ihlal edemez.
 • Çalışan, yöneticilerinden habersiz herhangi bir yazılı veya dijital kaydı ofis dışına çıkaramaz.

 

Madde 32: Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Derneğin, taciz karşıtı politikası, e-posta ve sosyal ağ iletişimleri dahil her türlü iletişimi kapsar. Personel tarafından, insan onurunu zedeleyen, saygısızca, kötü niyetle yapıldığı anlaşılan bir davranış, çalışanın işine son verilmesine zemin oluşturur. Kişilere sistematik bir şekilde kaba, duyarsız yorumlar yapmak, kişileri davranış ve tutumlarından dolayı dışlama, yalnızlaştırma ve küfür, aşağılama, zorbalık vb. durumlar psikolojik taciz (mobbing) olarak değerlendirilir. Gerçekleşmesi durumunda tacizin öznesi olmasına gerek olmadan, buna şahit olan kişinin de yöneticisini bildirmesi gerekmektedir.

Madde 33: Fiziksel Şiddet, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı

HASUDER tarafından şiddetin herhangi bir türü kabul edilemez niteliktedir. HASUDER çalışanları ve yararlanıcıları için güvenli alanı yaratmak zorundadır. Ofislerin güvenli alanlar olarak kalmaları personellerin, üyelerin ve yönetimin sorumluluğudur. Fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/ya cinsel saldırı, bir insan hakkı ihlalidir ve suç teşkil etmektedir. HASUDER, fiziksel şiddet, cinsel taciz ve saldırının yaşanmadığı bir ortamı sürdürmeyi amaçlar. Dernek çalışanı fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/ya cinsel saldırıya maruz kalırsa; başkasına yapıldığına şahit olursa veya böyle bir duruma dair şüphesi varsa durumu dernek yetkililerine bildirmelidir. Bu eylemlerde bulunduğu tespit edilen dernek çalışanının iş akdi feshedilir. Bu ilkeler yalnız çalışma yaşamıyla sınırlı kalmayıp özel yaşamında bunların gerçekleşmiş olması da yaptırım almak için yeterli sayılacaktır.

Madde 34: Hizmet Alanlar için Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi

Farklı kırılganlıklara sahip olan hizmet kullananların CSİ konusunda savunmasız olabileceği göz önünde tutularak HASUDER bir dizi kural ile hizmet kullanıcılarını koruma altına alır. Bu kapsamda aşağıda örneklendirilen CSİ olarak nitelendirilebilecek davranışların tümü yasaklanmıştır.

Çalışanın hizmet alan kişiyle:

 1. Hizmet sınırlarının ötesinde cinsel içerikli görüşmeler yapması,
 2. Hizmet kapsamı dışında randevulaşması, görüşmesi, yemek, içki vb. şeyler ısmarlaması,
 3. Hizmet sunumu gerekçesi dışında hizmet alan kişiyi adresinde ziyaret etmek istemesi,
 4. Sosyal yaşam içerisinde veya eğlence ve sosyalleşme alanlarında yakınlaşması,
 5. Laf atma, cinsel içerikli şaka yapma, iltifatlarda bulunma ya da argo sözcükler kullanması
 6. Menfaat için herhangi bir talepte bulunması,
 7. Cinsel içerikli ses, mesaj veya görüntü talep etmesi veya paylaşması,
 8. 18 yaş altındakilerle rızaya dayalı serbestlik olan durumlar dahil olmak üzere cinsel ilişkiye girmesi, teklif etmesi,
 9. Cinsellik yaşamak için rıza inşa etmesi.

CSİ’nin önlenmesi kapsamında HASUDER tüzüğüne uygun olarak raporlama ve soruşturma ve disiplin cezalarını ayrıca oluşturmuştur. Bu kurallar ihbarda bulunan kişileri misillemeye karşı korur ve ihbar mekanizmasını güçlendirir. HASUDER’in herhangi bir çalışanı burada tanımlanan davranışlardan herhangi birine şahit olması veya şüphelenmesi durumunda HASUDER yönetimine derhal bildirim yapmakla sorumludur.

Madde 35: Çocuklara (18 yaş altı) Davranış

HASUDER çalışanları ve üyeleri Uluslararası Çocuk Haklarını ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ve Çocuk Koruma Kanunu’nu ihlal etmez, ihlalini desteklemez ve göz yummaz. Dernek çalışanı çocuğa yönelik fiziksel, sözlü, görsel şiddet içeren, cinsel içerikli, toplumsal cinsiyet değerlerini zedeleyen, küçük düşürücü herhangi bir eylemde ve/ya çocuğun yüksek yararına aykırı bir davranışta bulunamaz. Bu yasağın çiğnenmesi iş akdi feshiyle sonuçlanır.

Madde 36: Resmi Evrakta Sahtecilik

Kurumsal evraklar derneğin ve iş birliği içinde olduğu diğer kuruluşların yasal belgeleridir. Herhangi bir evrak üzerinde silme, karalama veya başka bir değişiklik yapmak veya gerçeğe aykırı bir belge düzenlemek veya sahte olduğu bilinen bir belgeyi kullanmak yasaktır. Hizmet sunumuna dair toplanan verilerin üzerinde oynamak, yanıltıcı veya herhangi bir menfaate hizmet edecek şekilde değiştirmek yasaktır.

Madde 37: Sözlü Uyarı

Dernek çalışanı, yönergede yer alan maddelere uyulması konusunda yöneticilerinin sözlü uyarılarını dikkate almak ve gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

 

BÖLÜM 3

Disiplin Kuralları

 

Davranış kuralları ve bununla sınırlı olmamak üzere tüzük, misyon ve diğer prosedürlerine aykırılık tespit etmesi halinde bu bölümde yer alan bildirim, soruşturma ve ceza süreçleri uygulanır. HASUDER ile iş sözleşmenizin imzalanmasıyla birlikte bu kuralları da kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet Alanlara Yönelik Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi kapsamında bildirim, soruşturma ve cezalandırma HASUDER tarafından ilgili prosedüre göre yapılır.

Madde 38: İhbar

Herhangi bir çalışma arkadaşınızın davranış kurallarına veya diğer dernek prosedürlerine uygun davranmadığını tespit ettiğiniz durumlarda ihbar sorumluluğunuz bulunmaktadır. Farkında olup ihbarda bulunmamak ihlale ortak olma olarak değerlendirilecektir. Davranış kuralları ve salt bununla sınırlı olmamak üzere derneğin tüzük, misyon, politika belgesi ve diğer tüm prosedürlerin ihlaline dair ihbarlar hasuder@hasuder.org.tr mail adresine yapılabilir. İhbar yapılırken bildirimi yapanın kimlik bilgilerini paylaşması beklenmemektedir. Tüm anonim ihbarlar dikkate alınacaktır.

Tüm ihbarlar ve bildirimler yazılı olarak yapılır. Yazılı ihbar bildirim sonrasında 7 gün içerisinde geri bildirim alınmaması halinde doğrudan yönetim kurulu üyelerinin tümüne bu bildirim yönlendirilmelidir. E posta yerine kendisine doğrudan ihbarda veya bildirimde bulunulan yöneticiler 24 saat içerisinde dernek disiplin kuruluna ihbarı veya bildirimi iletmek zorundadır.

Madde 39: Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

HASUDER içerisinde dernek üye ve çalışanlarına ait ihbarların incelenmesi ve sonuçlandırılması HASUDER Disiplin Kurulu tarafından yapılmaktadır. Disiplin kurulu HASUDER Genel Kurulu tarafından seçilen 3 üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu kendisine gelen bildirimlere en geç 15 gün içerisinde geri bildirim verme ve ilgili bildirimle ilgili aksiyon almakla yükümlüdür. Bu sebeple her ihbar sonrasında en geç 15 gün içerisinde fiziken veya çevrimiçi olarak toplanır. Disiplin Kurulu ilk toplantı tarihinden sonra en geç 15 iş günü içinde tarafların yazılı ifadelerini alır. Yazılı ifade veya bilgi talepleri de en geç 30 iş günü içerisinde cevaplandırılır.

Disiplin kurulu herhangi bir konu hakkında bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgilerini saklı tutmakla yükümlüdür. Bildirimde bulunacak kişilerin iş güvencesi yönünden kendilerini risk altında görmemeleri için bu bilginin gizliliğine azami özen gösterilir. HASUDER Disiplin Kurulu uygulamalarını dernek tüzüğü ve ilgili mevzuat uyarınca yapar.

 

EK-6:

HASUDER- İNSAN KAYNAKLARI/İŞE ALIM KURALLARI

 

 

Madde 1. HASUDER bünyesinde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin taşıması gereken özellikler HASUDER web sayfası üzerinden ilan edilecek, başvurular yönetim kurulu tarafından incelenecektir.

Madde 2. Kişilerden e-devlet uygulamasından alacakları Adli Sicil Kaydı istenecektir.

Madde 3. Kişinin daha önce çalıştığı yerlerde cinsel sömürü, istismar vd. sebeplerle soruşturma geçirip geçirmediğine dair kişisel beyanı alınacaktır (referans kontrol şablonu Ek-7 ile). Kişilerden ayrıca daha önceki işverenlerden referanslar ve kişinin kendi beyanatı da dahil olmak üzere ek beyanlar istenebilir.

Madde 4. Kişinin ilgili dokümanları personel dosyasında tutulacaktır.

Madde 5. Kişinin cinsel sömürü/cinsel istismar suçu işlediği iddia edilen durumda, ilgili incelemeler sonucunda bu durum kesinleşirse dermekle ilişiği kesilecektir. 

 

 

EK-7:

HASUDER REFERANS KONTROL FORMU

 

HASUDER, iş ilanlarına başvuran tüm adayları değerlendirdikten sonra iş teklifi aşamasına gelindiğinde başarılı olan adaylardan, önceki işyerlerinde veya staj/gönüllülük faaliyetlerini gerçekleştirdikleri kurumlarda birlikte çalıştıkları yöneticilerinden ya da mezun oldukları fakülte veya enstitülerdeki danışman akademisyenlerinden referans ister. Adayların bilgi ve onamı doğrultusunda dernekle iletişim bilgilerini paylaştığı referans olan kişiler, aşağıda yer alan bilgiler ışığında referans kontrol formunu doldurarak HASUDER Yönetim Kurulu ile paylaşır.

 

Aşağıda paylaşacağınız her bilgi; işbu formda belirtilen amaçlar ve şartlar doğrultusunda işlenebilmektedir. Bu veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için ve işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kullanılacak, işlenecek ve dernek arşivinde saklanacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.

     

Derneğinize vermiş olduğum bilgilerin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işleneceği ve saklanacağı tarafıma bildirilmiş olup bu bilgilerin tarafınızca kullanılmasına, işlenmesine ve saklanmasına rıza ve onayımın bulunduğunu beyan ederim.

 

AD SOYAD:

 

TARİH:

 

İMZA:

 

 

 

 

 

Referans Olunan Kişi Adı Soyadı

 

İşe Alım Yapılan Pozisyon

 

 

REFERANS VERENİN BİLGİLERİ:

 

Adı ve Soyadı

 

Çalıştığı Kurum

 

Adayla İş İlişkisi

 

 

 

 

 

 

Adayın kurumunuzda hangi tarih aralığında çalışmıştır? Görev ve sorumlulukları nelerdir?

 

 

 

 

 

Adayın motivasyonundan ve çalışma ortamına sunduğu katkılardan bahseder misiniz?

 

 

 

 

 

 

Adayın sorumluluk alma bilincini ve iletişim kapasitesini nasıl değerlendirirsiniz?

 

 

 

 

Adayın çalışma ortamının huzurunu bozacak ya da kendisinin ve çalışma arkadaşlarının motivasyonunu düşürecek herhangi olumsuz bir tutum ya davranışı olmuş mudur? Kendisiyle yeniden çalışmak ister miydiniz?

 

 

 

 

 

Adayın geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz yönlerini nasıl tanımlarsınız?

 

 

 

 

 

Adayın, varsa, olumsuz yönlerini nasıl değerlendirirsiniz? Adayın bu yönleri, birlikte çalıştığınız dönemde ne gibi sorunlara yol açtı?

 

 

 

 

Aday cinsel sömürü ve istismara ya da cinsel şiddet ve tacize dair herhangi bir idari veya cezai soruşturmaya karışmış mıdır? Aday konuyla ilgili bir soruşturma devam ederken işten ayrılmış mıdır? Aday, varsa yürütülen bir soruşturma kapsamında iş birliği yapmış mıdır?

 

 

 

 

 

Adayla ilgili paylaşmak istediğiniz diğer bilgileri buraya aktarabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

EK-8:

 

HASUDER CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARIN RAPORLANMASINA DAİR İŞLEYİŞ

 

Madde 1. HASUDER adına sahada hizmet sunacak kişiler HASUDER ve UNFPA İşbirliği Kuralları madde 5 gereğince ilgili eğitimleri almalıdır.

Madde 2. HASUDER üyeleri, HASUDER tarafından işe alınmış kişiler; sahada veya başka bir alanda çalışan hizmet sunan kişilerin isimleri belirlenmelidir.

Madde 3. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (cinsel sömürü/istismar dahil) konusunda yerel hizmet sağlayıcıların listesi belirlenecektir.

Madde 4. HASUDER üyeleri, HASUDER tarafından işe alınmış kişiler; sahada veya başka bir alanda çalışırken cinsel sömürü/cinsel istismar şüphesi ile karşılaşırlarsa şu prosedür uygulanmalıdır;

 • Kişi güvenli, kişisel gizliliğin sağlanabileceği bir ortama alınır
 • Kişinin şikayeti alınır
 • Gerekli bilgiler gizlilik içerisinde “HASUDER Kurumlararası Yönlendirme Formu”na kaydedilir (Ek-9).
 • Kişinin yönlendirmesi, kişinin durumuna en uygun şekilde ve kendi istekleri doğrultusunda, uygun prosedür izlenerek yapılır

- Alo 183: Sosyal Destek Hattı,

- 112: Kolluk Kuvvetleri

- Bölgede aktif çalışan STK

 

Madde 5. Cinsel sömürü/cinsel istismar iddiaları kişisel veriler saklanarak UNFPA tarafından belirlenen ilgili UNFPA personeline iletilecektir.

Madde 6. Cinsel sömürü ve istismar iddialarına cevaben UNFPA tarafından düzeltici bir eylem istenirse, ivedilikle bu düzenleme yapılacaktır. Bir sorun olduğu taktirde UNFPA ile iletişime geçilecektir

 

 

EK-9:

HASUDER KURUMLARARASI YÖNLENDİRME FORMU

Yönlendirme Tarihi:

Öncelik seviyesi:  ☒ Yüksek (24 saat)      ☐ Orta (3 gün)        ☐ Düşük (7 gün)

Özel İhtiyaç Nedeniyle Önceliklendirme: ☐ Evet       ☐ Hayır

Yönlendirme Tipi:      ☐ Vaka Yönlendirme        ☐ Vaka Transferi

 

Yönlendiren Kurum

Alıcı Kurum

Kurum Adı:

Kurum Adı:

İletişim Kişisi:

İletişim Kişisi:

Telefon:

Telefon:

E-posta:

E-posta:

Yönlendirmenin iletilme şekli:Telefon (yalnızca acil durumlar) E-postaKendisiElektronik olarak (uygulama veya veri tabanı)

 

Bireye İlişkin Bilgiler

İsim:

Doğum Tarihi:

 

Cinsiyet:

Bireysel Kimlik Türü:

 

Kimlik Numarası:

 

Uyruğu:

SuriyeliTürkIraklıAfgan İranlı Diğer. ‘Diğer’i belirtiniz:

Dil(ler)

ArapçaTürkçeFarsçaKürtçeİngilizceDiğer. ‘Diğer’i belirtiniz:

Telefon Numarası:

Vaka çalışanı için tercih edilen cinsiyet:                                                                                                                          

Tercüman için tercih edilen cinsiyet:                                                                    

Birey çocuk ise (18 yaş altı)

Refakatsiz çocuk mu? Evet  Hayır

Ailesinden ayrı düşmüş çocuk mu? Evet  Hayır

Bakımdan sorumlu/güvenilir yetişkinin adı:  

Bakımdan sorumlu/güvenilen yetişkininin çocukla yakınlığı:

Bakımdan sorumlu/güvenilen yetişkinin iletişim bilgileri:

Bakımdan sorumlu/güvenilen yetişkin yönlendirme konusunda bilgilendiriliyor mu? Evet Hayır

(Eğer hayırsa Nedenini açıklayın):

Yönlendirme Nedeni

NOT: Bu formun 1 ve 2. sayfalarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet veya benzeri hassas bilgileri paylaşmayın.

Sorunu (süre, sıklık derecesi vb.), ihtiyaçları ve öncelikleri açıklayın:

Halihazırda sizin veya başka herhangi bir kurum tarafından sağlanmış olan hizmetleri belirtin:

Diğer kurumlara yapılan yönlendirmeleri not edin (bildiğiniz kadarıyla):                                      

Tavsiye edilen hizmetler

Nakit

Eğitim

Gıda

Hukuki Destek

Geçim Kaynakları

Sığınma Evi

Gıda dışı ürünler

Koruma Hizmetleri

Acil durum konaklama

Diğer

Lütfen Hizmet Sınıflandırmasında atıfta bulunulan hizmet kategorisini belirtin

‘Diğer’i açıklayın: Metin girmek için buraya tıklayınız.                   

Yönlendirme nedenini, önerilen hizmetleri açıklayın ve varsa öncelikleri belirtin:

İletişim veya bilgi verme konusunda herhangi bir kısıtlama var mı? Evet Hayır

Eğer evet ise, açıklayın.             

Güvenli iletişimin kurulması için bilgiler  (tercih sırasına göre):

 

Aşağıdaki günler boyunca:

 

P S Ç P C C P

Aşağıdaki saatler boyunca:

 

 

İletişim Detayları:

 

 

 

 

P S Ç P C C P

 

 

 

P S Ç P C C P

 

 

Diğer ise lütfen açıklayınız:          

             

Yönlendirme Kontrol Listesi

Birey yönlendirme hususunda bilgilendirilmiştir.

Değilse açıklayınız.

Birey, bilgilerin paylaşılması için rıza formunu imzalamıştır

Değilse açıklayınız.                                                                                                                               

Çocuk, bilgilerinin paylaşılması için bilgilendirilmiş onam vermiştir

Değilse açıklayınız.

 

 

EK-10:

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET (TCDŞ) VE HASSAS VAKALARIN YÖNLENDİRİLMESİ

 

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete (TCDŞ) maruz kalan/risk altında bulunan bireyin kurumlar-arası yönlendirilmesi için lütfen bu sayfayı doldurun ve belgeyi şifrelendirin. Bu sayfa, yönlendirme amacıyla hassas bilgilerin paylaşılması gereken diğer vaka türleri için de kullanılabilir. Lütfen IARF'yi şifre ile korumaya yönelik adımlar için Tavsiye Edilen Temel Çalışma İlkeleri belgesine bakın.

 

Bireye İlişkin Bilgiler

Kişi TCDŞ'ye maruz kalan bir kişi mi (veya risk altında mı)?

Belki. Bireyin bir TCDŞ'ye maruz kalan kişi olduğundan şüpheleniyorum.

Evet, kişinin TCDŞ'ye maruz kaldığı onaylanmıştır

Evet, kişi TCDŞ riski altındadır.

Hayır, birey bir TCDŞ'ye maruz kalan kişi değildir. Diğer hassas koruma.

Varsa TCDŞ dışı veya diğer yorumları belirtin:

Yönlendirilen kurumun bilmesi gereken herhangi bir şey (örneğin tetikleyici uyaran) veya diğer özel durumlar var mı?      

Lütfen açıklayınız:

Vaka Özeti

 

Bireyin yaşadığı durumun özeti (tarih ve ayrıntıları kişinin kendi sözleriyle belirtin). Yalnızca olay ayrıntıları talep edilen hizmetlerle ilgiliyse tamamlayın. Bilgileri, kabul eden kurumun bilmesi gerekenler ile sınırlayın.

 

 

     

 

 

 

EK-11:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA FORMU HAKKINDA BİLGİ

 

HASUDER Türkiye'de halk sağlığı sorunları açısından risk altındaki bireyleri güçlendirmek için çalışır. Özellikle çocuklar ve kadınların cinsel istismardan korunması adına toplumsal bilinç seviyesinin yükselmesi ve refahlık düzeyinin artması için çaba gösterir.

 

HASUDER’e; ________ [örnek: toplum merkezi / acil yardım hattı / erişim çalışmaları] aracılığıyla __/__/20__ tarihinde ulaşmış olup, HASUDER tarafından sağlanan _________ hizmetlerden yararlanmayı talep etmiş bulunuyorsunuz. Veri sorumlusu / veri sorumlusu temsilcisi sıfatını haiz olan ………………… ihtiyacınız olan/talep ettiğiniz hizmetleri sağlayabilmesi için; kişisel verileriniz [açıkça belirtiniz: ad-soyad, yaş, kimlik numarası, uyruk, telefon numarası, adres, sağlık durumu, ceza mahkumiyeti, medeni durum, hane halkı bilgileri, eğitim bilgileri, mesken bilgileri, yasal statü] tamamen veya kısmen, otomatik ve otomatik olmayan yollarla, açık rızanıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5(2)e maddesi gereğince “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak kaydedilecek, saklanacak, düzenlenecek, güncellenecek, işlenecek ve _________’a aktarılacaktır. Açık rızanızdan dileğiniz zaman vazgeçebileceğiniz ayrıca tarafınıza bildirilmiştir.

 

Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulacağını ve ihtiyaçlarınızı/sorunlarınızı anlamak, sizi desteklemek için atılacak adımlarda size ulaşabilmek için kullanılacağını bilginize sunarız. 6698 sayılı Kanun uyarınca: HASUDER’e başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kısmen veya tamamen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun şekilde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 

HASUDER’in sizin lehinize hizmetler sağladığını, sizi ve bilgilerinizi korumayı taahhüt ettiğini lütfen not ediniz. Bu doğrultuda HASUDER, Türk Hukuku uyarınca sizin ve/veya bir başkasının korunmasının gerekli olduğu durumlar dışında, vakanızı/bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Koruma gerektiren durumlar: HASUDER çocuk istismarı (riski) hakkında bilgi edinmiş olması; kendinize veya bir başkasına zarar verme riski hakkında endişe duyması; kanunlar gereği bilgi paylaşımında bulunmasının gerekmesi ve HASUDER ile çalışanlarının resmi bir şikayet karşısında savunma yapmasının gerekmesi halinde ortaya çıkabilir. HASUDER, uygun durumda ve bu eylemlerde bulunmadan önce sizinle iletişime geçecektir.

 

Aydınlatma metni ve açık rıza formuna onayınızı takriben, HASUDER tarafından sağlanacak ________ hizmetler için _____ [açıkça belirtiniz: ad-soyad, yaş, kimlik numarası, uyruk, telefon numarası, adres, sağlık durumu, ceza mahkumiyeti, medeni durum, hane halkı bilgileri, eğitim bilgileri, mesken bilgileri, yasal statü] tamamen veya kısmen, otomatik ve otomatik olmayan yollarla, açık rızanıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5(2)e maddesi gereğince “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak kaydedilecek, saklanacak, düzenlenecek, güncellenecek, işlenecek ve ________’a aktarılacaktır. Açık rızanızdan dileğiniz zaman vazgeçebileceğiniz ayrıca tarafınıza bildirilmiştir.. İşbu formun üçüncü fıkrasında açıklanan 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca, anılan kurumdan açık rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

 

 

 • [Kurum] çalışanının, _____ hizmet süreci ile kişisel verilerimin ne şekilde saklanacağı, işleneceği ve aktarılacağı hakkında bilgilendirme ve aydınlatma yaptığını teyit ederim.

Evet  Hayır 

 • Bilgilendirmeyi değerlendirecek, soru soracak imkânım oldu ve sorularım tatmin edici şekilde yanıtlandı. Evet  Hayır 
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında haklarımı anladım.

Evet  Hayır 

 • Katılımımın isteğime bağlı olduğunu ve [Kurum] hizmetlerinden yararlanmaktan her aşamada feragat edebileceğimi anladım. Feragat durumunda, [Kurumdan] kişisel verilerimin yok edilmesini isteme hakkım vardır. Evet  Hayır 
 • Daha iyi desteklenebilmem için kişisel verilerim belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süreler kadar muhafaza edilerek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki ilgili hizmet sağlayıcılarına aktarılabilir.
 • Evet 
 • Kısmen  ( neyin geçerli olduğunu seçin; Kamu Kurumları / Yerel Yönetimler ile ; yerel ve/veya Uluslararası STK'lar ile  )
 • Hayır 

 

 

Kişisel verilerimin işlenmesi için HASUDER'e işbu belge ile açık rızamı veriyorum.

 

Evet  Hayır 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Kişinin Adı                                          Tarih                                       İmza

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Yasal Vasinin Adı                                Tarih                                       İmza

(gerekli ise)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Personelin Adı                                    Tarih                                       İmza   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Gerekli İse Tercümanın Adı                  Tarih                                       İmza

 

 

 

EK-12:

HASUDER VE UNFPA İŞ BİRLİĞİ KURALLARI

 

Madde 1. UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler’in öncü temsilciliğidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kadınların, gençlerin, çocukların, risk grubundaki bireylerin sağlık düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmakta olan uluslararası ve destekleyici statüte bulunan bir kuruluştur.

Madde 2. UNFPA ve HASUDER uygulayıcı ortaktır. HASUDER ile UNFPA arasında birçok farklı alanda (eşitsizlikler, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, cinsel istismarla mücadele vb.) işbirlikleri olabilir, projeler yapılabilir.

Madde 3. İşbirliği yapılması planlanan konular öncelikli olarak HASUDER Yönetim Kurulu’na iletilmelidir. Yönetim Kurulu dışındaki üyelere iletilen konular HASUDER Yönetim Kurulunu bağlamaz.

Madde 4. Ortaklık sözleşmeleri ve anlaşmalarında HASUDER’in cinsel sömürü ve istismarı yasaklamasını, önlemesini ve bu konuda müdahale edecek politikaları uygulamasını zorunlu hale getirecek standart bir madde içermelidir. 

Madde 5. HASUDER UNFPA arasında yapılan işbirliklerinde işe alım yapılacaksa; HASUDER Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesine Dair politika metni ve HASUDER İnsan Kaynakları/İşe Alım Kurallarındaki (Ek-6) belirtilen maddelere uygun hareket edilecektir.

Madde 6. Oluşturulan ortak çalışma planına uygun olarak eğitim planı yapılacaktır. 

 • Kimlerin hangi eğitimleri, kimlerden, ne sıklıkla, hangi tarihlerde, ne şekilde (online, yüz yüze) alacağı bilgileri plan kapsamındadır.
 • Eğitim cinsel sömürü/cinsel istismar tanımı, yasak oluşu, mücadele konuları, kişilerin yönlendirilmesi ve raporlama prosedürlerini içerecektir.
 • Eğitim sonrası katılım belgesi veya sertifika verilmesi önceden duyurulacaktır
 • Kişilerin eğitimi tamamlaması için gerekli olan devamlılık durumları önceden belirlenecek ve uygun şekilde takip edilecektir

 

EK-13:

 

 

ALT YÜKLENİCİLER VE SORUMLULUKLARI

 

Dernek ile alt yüklenicilik ilişkisi kurmuş tüzel kişiliklerin ilgili sözleşmelerinde yer alan Cinsel Sömürü ve İstismar ile Cinsel Şiddet ve Tacizin Yasaklanması ile ilgili düzenlemeler belirlenmek zorundadır. Derneğin mevzuatlarının tümündeki CSİ ile ilgili yazılı hükümlerin tümü alt yükleniciler ve çalışanları tarafından uygulanmalıdır. Alt yükleniciler Derneğin Davranış Kuralları, Disiplin Yönergesi, İnsan Kaynakları Uygulamaları Prosedürü ve Cinsel Sömürü ve İstismar ile Cinsel Şiddet ve Tacizin Yasaklanması ve Önlenmesine Dair Politika Belgesinde yer alan ilgili hükümleri aynen uygulamakla sorumludur.

Bildirim, soruşturma ve disiplin cezaları yukarıda anılan mevzuata göre Dernek tarafından yürütülecektir. Alt yüklenicinin herhangi bir CSİ vakasını gizlemesi veya görünmez kılma çabası ilgili sözleşmenin doğrudan feshi için geçerli bir sebep olarak taraflarca kabul edilecektir.