Çalışma Grupları Yönergesi

Çalışma Grupları Yönergesi

Karar Tarihi: 7.11.2010, Karar No: 2/52

Madde 1- Çalışma grupları, HASUDER’i daha etkin kılmak amacıyla kurulan yapılardır.

Madde 2- Çalışma grupları Tüzükte belirlenen amaçlara yönelik olarak kurulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması kararı Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör atanır, koordinatör olarak yönetim kurulu üyelerinden birinin atanması tercih edilir. Koordinatörün görevi çalışma gruplarını arasında ve çalışma grupları ile yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

Madde 3- Çalışma gruplarının yapısı; Çalışma grupları, biri yürütücü olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Her çalışma grubunda en az bir HASUDER Yönetim Kurulu temsilcisi bulunur. Yönetim Kurulu değiştiğinde, çalışma grubundaki Yönetim Kurulu temsilciliğini yeni Yönetim Kurulu üyelerinden biri devralır. Önceki yönetim kurulu üyesi çalışma grubunun üyesi olarak çalışmalara devam eder.

Üye sayısı 10’u geçen gruplar uygun görülen sayıda “Yürütme Kurulu” oluşturabilirler. Çalışma grupları kendi içinde alt gruplar oluşturabilirler.

Madde 4- Kurucu çalışma grup yürütücüleri HASUDER Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına atanır. Daha sonra çalışma grupları kendi grup yürütücüleri kendileri arasından 1 yıllığına seçerler. Çalışma grubunun yürütücüsü HASUDER üyesi olmak zorundadır. Çalışma grubu yürütücüsü tarafından oluşturulan çalışma grubu üye listesi Yönetim Kuruluna bildirilir ve onaylanır. HASUDER’e üye olmayan kişiler çalışma gruplarında yer alabilir.

Madde 5- Çalışma grubunun kuruluş amacı, yönetim kurulu ve çalışma grubu üyeleri tarafından belirlenir. Öncelikle beklenen görevleri alanları ile ilgili güncel olaylar için görüş oluşturmak ve rapor hazırlamaktır.

Madde 6- Yıllık çalışma planı yapmayan çalışma grupları fes edilmiş sayılır. Altı ay içerinde hiçbir etkinlik göstermeyen kişinin üyeliği grup kararı ile Yönetim Kuruluna bildirilir ve onaylanarak sona erdirilir.

Madde 7- Çalışma grupları kurulduktan sonra ilk üç ay içinde yıllık çalışma planı yapar. Bu planda çalışma grubunun kuruluş amacı çerçevesinde etkinlikler ve zaman tablosu yer alır. Çalışma raporu, Yönetim Kurulu’na sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra çalışma grubu etkinliklerine başlar.

Çalışma raporlarında olmayan ancak zaman içinde ortaya çıkan çeşitli etkinlik fırsatları grup tarafından değerlendirilir. Çalışma grubu, bu etkinliğe ilişkin çalışma talebini Yönetim Kurulu’na yapar ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile çalışmalar başlatılır.

Madde 8- Çalışma grupları, konuları ile ilgili farklı çalışmalar yapabilir:

– Konuları hakkında görüş ve/veya rapor hazırlama,

– Konuları ile ilgili kurs, atölye ve sempozyum gibi etkinlikler düzenleme,

– Kitap çevirisi yapma,

– Proje yürütme.

Çalışma grupları, grubun ilgi alanına giren güncel konularda HASUDER’e görüş sunar ve rapor hazırlar. Bu görüş ve raporlar grubun isteği sonucunda olabileceği gibi Yönetim Kurulunun isteği ile de olabilir. Yönetim Kurulu’nun onayı ile duyurulur.

Madde 9- Çalışma Grupları, her yıl en az bir toplantı yapar. Bunun dışında gruplar gerekli gördükleri sayıda toplantı yapar ve etkinliklerini elektronik ortamda, telefon ya da diğer yollarla haberleşerek sürdürebilirler.

Madde 10- Çalışma grupları yaptıkları etkinlikler için kendi maddi kaynaklarını sağlaması için teşvik edilirler. Maddi kaynak kabulü Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır.

Madde 11- Çalışma grupları yılda bir defa HASUDER Yönetim Kurulu’na yaptıkları etkinliklere ilişkin ve bir sonraki yıla ait çalışma planlarını bir raporla sunar.

Madde 12- Çalışma grubu raporları, grubun görüşü olarak HASUDER elektronik iletişim sayfasında yayınlanabilir. Bu rapor ya da görüşün HASUDER görüşü olabilmesi için Yönetim Kurulunun onayı gerekir. HASUDER Yönetim Kurulu, bu raporların daha da geniş grupların katılımı ile geliştirilmesini isteyebilir.

Madde 13- Bu yönergeyi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu