Halk Sağlığı Okulu Yönergesi

Bu Yönerge, daha önce yürürlükte olan Halk Sağlığı Okul Yönergesinin tüm maddeleri üzerinde yapılan değişikliklerle hazırlanmış, Yönetim Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve 3/129 sayılı kararıyla onaylanmış ve Dernek web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

HALK SAĞLIĞI OKULU YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Halk Sağlığı Okulu (HSO), halk sağlığı uzmanları, halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimi almakta olan öğrenciler, halk sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonelleri ile halk sağlığı ile ilgili diğer meslek üyelerinin sürekli mesleki eğitimlerine ve toplumun sağlık eğitimine katkı vermek amacı ile kurulmuştur. HSO, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) altında kurulmuş, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve ilgili sivil toplum örgütlerinin iş birliğine açık bir oluşumdur.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge HASUDER Tüzüğü’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Okul Yapısı
Madde 3- 

HASUDER E-kütüphane Ekibi: Halk Sağlığı Okulu’nun alt grubudur. Birisi ekip sorumlusu olmak üzere, en az üç, en fazla beş üyeden oluşur. Görevi e-kütüphane oluşturulması ve yürütülmesidir. Koordinatör ve üyeler, HSO Yürütme Kurulu tarafından önerilir ve HASUDER YK tarafından atanır. Görev süreleri 2 yıldır. İki yıl sonra tekrar seçilebilir.

HASUDER Webiner Ekibi: Halk Sağlığı Okulu’nun alt grubudur. Görevi, sürekli tıp eğitimi kapsamında online eğitimler düzenlemek ve eğitimleri Kanal HASUDER Youtube Kanalında yayınlamaktır.

HSO Danışma Kurulu: HSO Danışma Kurulu, HASUDER Yönetim Kurulu (YK) daveti ile HASUDER Çalışma Grupları temsilcileri, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu temsilcisi ve HASUDER YK üyelerinden oluşur. HSO Yürütme Kurulu, HSO Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Bu kurula gerektiğinde dışarıdan uzman kişiler de davet edilebilir. HSO Danışma Kurulu, HSO Yürütme Kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır. Tüm öneriler HASUDER YK tarafından karara bağlanır. HSO Danışma Kurulu, HSO Yürütme Kurulu üyelerinin sorumluluğunda alt çalışma gruplarına ayrılabilir. Alt çalışma gruplarının görev süreleri 2 yıldır. İki yıl sonra üyeler tekrar davet edilebilirler.

HSO Yöneticisi: HSO Yürütme Kurulu üyeleri içinden üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir ve HASUDER YK kararıyla görevlendirilir. Görevi HSO Yürütme Kuruluna başkanlık etmektir. Yönetici görev süresi 2 yıldır. İki yıl sonra tekrar seçilebilir. 

HSO Yürütme Kurulu: HSO Yürütme Kurulu en az beş, en fazla dokuz asıl üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 2 yıldır ve 2 yıl sonra tekrar atanabilirler. HASUDER YK, HSO Yürütme Kurulunun görevi sonlanmadan en az 1 ay önce, yeni yürütme kurulunu oluşturmak üzere tüm üyelere açık çağrı yapar. HSO Yürütme Kurulunda görev almak isteyen üyeler HASUDER YK’a yazılı olarak başvurur. YK tüm talepleri toplar, kurul üyelerini belirler. Yürütme Kurulunun 5 asıl üyesine ek olarak HASUDER YK tarafından görevlendirilen bir YK üyesi koordinasyonu sağlamak üzere Yürütme Kurulu çalışmalarına katılır. Yürütme Kurulu en az 5 yıldır eğitici olarak aktif görev yapan ve uzaktan eğitim becerileri konusunda deneyimli (tercihen bu konuda sertifika sahibi) ve tercihen daha önce HSO’da eğitici olarak görev yapmış HASUDER asıl üyeleri arasından seçilir.

HSO Etkinlik Alanları

Madde 4- HSO etkinlikleri ağırlıklı olarak online olmakla birlikte, yüz yüze olarak da düzenlenebilir. Etkinlik alanları: 

  1. Online kurslar düzenlemek. HSO’nun amacı ile örtüşmek ve kurslarda aranan koşulları sağlamak kaydı ile HSO Yürütme Kurulu teklifi ve HASUDER YK kararıyla okul alt yapısı kullanılarak kurslar açılabilir.
  2. HASUDER Youtube Kanalı için içerik oluşturmak ve kanala içerik yüklemek,
  3. E-kütüphane oluşturmak ve yürütmek,
  4. Mezuniyet sonrası eğitimlere destek niteliğinde etkinlikler yapmak, diğer halk sağlığı çalışanlarına yönelik eğitimler planlamak
  5. Online seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenlemek
  6. Sürekli mesleki gelişim etkinlikleri düzenlemek
  7. Topluma yönelik sağlık eğitimleri sunmak
Webiner

Madde 5- Webinerler her yıl 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleriyle başlar, Haziran ayı sonuna kadar ayda 2 defa olacak şekilde Webiner Ekibi tarafından organize edilir. Etkinlik konularının, konuşmacıların ve moderatörlerin belirlenmesinde dernek üyelerinin ve çalışma gruplarının görüşleri eğitim döneminin başında ve ortasında (Ağustos ve Ocak) Webiner Ekibi tarafından online olarak toplanır. Webiner Ekibi tarafından, toplanan görüşler değerlendirilir ve etkinlikler planlanır. Dernek tarafından yapılacak olan diğer aktivitelerle çakışma yaşanmaması için, Webiner program taslakları iki aylık hazırlanır, bu taslak en yakın etkinlikten en geç bir ay önce HASUDER YK ile paylaşılır; HASUDER YK onayı sonrası kesinleştirilir ve duyurulur. Çalışma gruplarının kendi içinde veya genele açık olarak planladıkları Webiner etkinlikleri için de Webiner Ekibi ile iletişime geçmeleri gerekir. Webiner Ekibi, biri HSO Yürütme Kurulu’ndan, biri HASUDER YK’dan olmak üzere en az beş, en fazla yedi üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi 2 yıldır. Bir üye Ekip Sorumlusu olarak görevlendirilir ve bu üye birden fazla dönem Ekip Sorumlusu olarak görev alabilir. Ekip üyeleri HASUDER YK tarafından yapılan çağrıya başvuran dernek üyeleri arasından YK tarafından seçilir. Görev almış kişiler takip eden yıllarda tekrar seçilebilirler. Webiner Ekibi YK’a karşı sorumludur.

İşleyiş

Madde 6- Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları online ya da yüz yüze yapılabilir ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır ve alınan kararları HASUDER YK onayına sunar. HSO Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

Madde 7- HSO her yılın başında çalışma planı ve yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve HASUDER YK’a sunar. Çalışma Raporu HASUDER YK tarafından her eğitim yılı sonunda dernek üyeleriyle paylaşılır. 

Yürürlük

Madde 8- Bu yönerge HASUDER YK’nın onayını takiben yürürlüğe girer.