İşbirliği Protokolü

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T. C.    ……………………………..VALİLİĞİ

İLE

                                                   ………………………………………….. ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ

OLUŞTURULMASINA DAİR

 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- İşbirliğinin amacı;

a) …………………………….. Üniversitesi’nde mezuniyet öncesi eğitim gören öğrencilerin ilgili eğitim müfredatı, mezuniyet sonrası eğitim gören öğrencilerin ise 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 22 inci maddesi ile kurulan “Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun” vermiş olduğu kararlar ile 18.07.2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı gereğince, mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimini sağlamak,

b) Halkın sağlık sorunlarını belirlenmesine ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda Bakanlığa bilgi sağlayarak destek olmak,

c) Halka mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak için halkın sağlık düzeyini yükseltici çalışmalar yapmak,

d) Bakanlık personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamaktır.

Madde 2- Bu protokoldeki terimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Valilik: …………………………………. Valiliği’ni,

c) Üniversite: ………………………………… Üniversitesi’ni,

ç) Müdürlük: ……………………………….  Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü,

d) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

e)Anabilim Dalı Başkanlığı: ……………………………. Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nı,

f) Taraflar:  …………………Valiliği  ve  ……………………… Üniversitesini,

g)Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi (EATSM)  Bölgesi veya Bölge: …………………………. ilinin …………………….. ilçesi sınırlarını,

ğ) Eğitim: Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası hizmet içi ve sürekli eğitim ile halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi,

h) Araştırma: Halk sağlığı alanında yapılacak araştırmaları,

ı) Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi: İşbu protokol hükümlerini uygulamak üzere belirlenen toplum sağlığı merkezini,

i) Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi: Müdürlükçe, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen toplum sağlığı merkezi ’nin sorumlu hekimini,

j) Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Sorumlusu: İlgili üniversitenin, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan görevlendirdiği halk sağlığı uzmanı ya da halk sağlığı bilim dalında doktora yapmış tıp doktorunu,

k)Koordinasyon Kurulu: Halk sağlığı müdürü veya ilgili müdür yardımcısı, toplum sağlığı hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, eğitim araştırma toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi ile halk sağlığı anabilim dalı başkanı ve eğitim sorumlusundan oluşan kurulu

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetin Yürütülmesi

Madde 3- Bölgedeki sağlık hizmetleri ile eğitim ve araştırma çalışmaları, yürürlükteki mevzuata ve bu protokol hükümlerine göre yürütülür. Bölgedeki halk sağlığı müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarındagörev yapan ilgili personel, eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütülmesine katılır ve bu çalışmaların eksiksiz, aksamadan yapılabilmesi için her tür desteği verir. Eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık kuruluşlarının hizmetlerini aksatmayacak biçimde yürütülür.

Madde 4- İlgili mevzuat hükümlerine göre eğitim ve araştırma toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi, EATSM ’nin kendi sorumluluk alanında bulunan sağlık kuruluşlarının yönetiminden sorumludur. EATSM’ ne sorumlu hekim atamasında, halk sağlığı uzmanı tercih edilir ve ataması ilgili mevzuata göre yapılır.

Madde 5- EATSM eğitim sorumlusu, halk sağlığı anabilim dalının görüşü alınarak, ilgili mevzuata göre (2547 sayılı yasanın 38’inci maddesi gereğince) görevlendirilir. EATSM Eğitim Sorumlusu, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve uzmanlık öğrencilerinin eğitiminden ve eğitim amaçlı araştırmalarından sorumlu olup bölgedeki toplum sağlığı merkezinde çalışanların hizmet içi eğitimleri ile toplum sağlığı merkezince düzenlenen diğer eğitimlerde de görev alabilir.

Madde 6- Eğitim ve araştırma faaliyetlerini konu eden yazışmalar doğrudan EATSM ve Anabilim Dalı Başkanlığı arasında yapılır. Bu yazışmalar bilgi için Dekanlığa ve Müdürlüğe de gönderilir. Eğitim ve araştırma faaliyetleri dışında kalan yazışmalar ise idari yazışma kuralları çerçevesinde yapılır.

Madde 7- EATSM Eğitim Sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından, her akademik yılın başında, o yılın eğitim ve araştırma planı; akademik yılın sonunda da çalışma raporu hazırlanır. Bu raporlar, görüşülmek üzere Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Koordinasyon Kurulu, raporları görüştükten sonra, varsa önerileriyle beraber, Müdürlüğe ve Üniversiteye sunar. Yıllık raporun bir örneği Müdürlük tarafından Kuruma gönderilir.

Madde 8- Anabilim Dalı Başkanlığı; sağlık hizmetleri yönetimi,  hizmet sunumu ve halk sağlığıyla ilişkili konularda bilimsel araştırma ve projeler yapar; sağlığı geliştirme programları yürütür. Araştırma ve proje sonuç raporlarının bir örneği, faaliyet raporu ile birlikte Müdürlüğe gönderilir.

Protokol yapılan üniversitenin diğer birimlerinin öğrenci ve araştırma görevlilerinin eğitim ve araştırma talepleri, Koordinasyon Kurulunun kararı ile karşılanabilir.

Madde 9- Bir ildebirden fazla üniversite ile protokol imzalanması durumunda Koordinasyon Kurulu, gerektiğinde tüm üniversitelerin ana bilim dalı başkanları, eğitim sorumluları ve sorumlu hekimlerinin katılımıyla toplanabilir. Ancak her üniversite ile ilgili kararlar ve programlar o üniversitenin ilgili ana bilim dalı başkanı, eğitim sorumlusu, halk sağlığı müdürü veya ilgili müdür yardımcısı, toplum sağlığı hizmetlerinden sorumlu şube müdürü ve ilgili TSM sorumlu hekimi ile alınır/belirlenir.

Mezuniyet öncesi öğrenci, mezuniyet sonrası öğrenci ve uzmanlık öğrencisi sayısına göre gerekirse birden fazla EATSM bölgesi belirlenebilir. Bu durumda birden fazla eğitim sorumlusu görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Koordinasyon Kurulunun başkanlığını müdür veya ilgili müdür yardımcısı, sekretaryasını toplum sağlığı hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğü yürütür. Kurulun görevleri:

a) Hazırlanan eğitim-araştırma planı ve faaliyet raporlarını görüşmek,yapılan faaliyetleri değerlendirmek, yeni uygulama alanları belirlemek ve yol gösterici önerilerde bulunmak,

b)Taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları görüşmek ve çözümlemek, çözümlenemeyen sorunları Vali ve Üniversiteye iletmektir.

Madde 11- Koordinasyon kurulu, akademik yılın ilk ve ikinci yarıyılı başında (Eylül ve Ocak) ve akademik yılın bitimini takip eden ayda (Temmuz) olmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Üyelerden birinin talebi ve Koordinasyon Kurulu başkanının kabul etmesi halinde olağan dışı toplantılar da yapılabilir. Kurul, akademik yılın başındaki toplantıda, o yılın eğitim ve araştırma planını; ocak ayındaki toplantıda bir önceki yılın çalışma raporunu görüşür ve değerlendirir; sorunları, başarıları ve önerilerini faaliyet raporu ile Müdürlüğe ve Üniversiteye sunar. Akademik yılın sonunda yapılan toplantıda eğitim dönemi çalışmaları ele alınır ve genel değerlendirme yapılır.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel İşleri

Madde 12- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesine göre, eğitim sorumlusu dışındaki öğretim elemanları ve araştırma görevlileri de EATSM ’de görevlendirilebilir.

Madde 13- Bölgede görevlendirilen öğretim elemanları ve araştırma görevlileri, görevlendirildikleri yerde yürütülmekte olan hizmetlere katkı sağlar, uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunur.

Madde 14-  EATSM ’de görev yapan personelin, zorunlu haller dışında, yerlerinin değiştirilmemesi ve personel hareketliliğinin asgariye indirilmesi esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Yükümlülükleri

Madde 15- Bölgedeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında idari ve mali bütün sorumluluklar Müdürlüğe aittir. Müdürlüğün diğer yükümlülükleri şunlardır:

a) Bölgenin eğitim ve araştırma bölgesi olmasını göz önüne alarak, bölgeye yeterli sayıda nitelikli personeli öncelikle atamak,

b) EATSM bölgesindeki sürveyans faaliyetlerini yürütebilmek ve rapor hazırlayabilmek için gerekli olan, bölgede faaliyet gösteren sağlık hizmet birimlerince kaydedilen ve halk sağlığı müdürlüğü tarafından toplanan sağlık hizmet sunumu verilerine ilgili mevzuatı çerçevesindeulaşma ve bu verileri işleyebilme imkanı tanımak,

c) EATSM ve bağlı birimlerinin sağlık hizmetleri ile ilgili demirbaş eşya, araç, gereç, tıbbi malzeme tüketim malzemeleri, eğitimde kullanılacak araç-gereç, görsel-işitsel materyal ve malzemeler, taşıt aracı ve giderleri, bakım onarım ile diğer harcamaları karşılamak ve fiziksel koşulların (oda, wc, lavabo vb.) niteliksel ve niceliksel uygunluğunu sağlamak,

ç) EATSM ve bağlı birimler ile aile sağlığı merkezlerine eğitim amacıyla gönderilen üniversite öğrencilerinin, eğitim çalışmalarını yapmasına imkan sağlamak,

d) Bölgede eğitim gören öğrencileri, barınma ihtiyaçları için Üniversite tarafından bir çözüm sağlanıncaya kadar, bölgedeki sağlık tesislerinin imkânlarından yararlandırmak,

e) Görevlendirilen üniversite personeli ve eğitim için gönderilen öğrenciler için EATSM bünyesinde, uygun (teknik, lojistik vb. koşullar) çalışma ortamı sağlamak.

ALTINCI BÖLÜM

Üniversitenin Yükümlülükleri

Madde 16- Üniversitenin yükümlülükleri şunlardır:

a) EATSM ve bağlı birimler ile aile sağlığı merkezlerine, üniversitenin mezuniyet öncesi, sonrası ve uzmanlık öğrencilerini eğitim amacıyla göndermek,

b) Bölgedeki sağlık kuruluşlarında yapılacak eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,

c) Üniversitenin eğitime gönderdiği mezuniyet öncesi, sonrası ve uzmanlık öğrencileri ile araştırma görevlilerinin ulaşım ve gerekiyorsa barınmalarını sağlamak,

d) Koordinasyon Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda EATSM ’nde görev yapan sağlık personeline eğitim vermek,

e) Müdürlüğün isteği ve anabilim dalının uygun görmesi üzerine, hizmetin gereklerine göre, bölgedeki sağlık personeline eğitim programını düzenlemek, eğitime katılanlara belge vermek,

f) Düzenleyeceği sağlık yönetimi ve hizmet sunumu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar konusunda müdürlüğü önceden bilgilendirmek,

g) Halk sağlığı alanında yayınladığı kitap, dergi, araştırma raporları ve yayınların bir örneğiniEATSM ’ne göndermek,

ğ) Bölgede, bu protokol kapsamında kullanılan üniversiteye ait sağlık kuruluşları varsa; bu kuruluşların yapım, onarım gibi ihtiyaçlarını gidermek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler ve Atıflar

Madde 17- Protokolün uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan ihtilaflar, öncelikle Koordinasyon Kurulunda çözülür. İhtilaf giderilemediği takdirde çözüme Valilik ile Rektörlük birlikte karar verir.

Madde 18- Protokol içeriğinde değişiklik yapmak tarafların onayı ile mümkündür.

Madde 19- Bu protokolün süresi 3 (üç) yıl olup, sürenin sona ermesinden 6 (altı) ay öncesinde taraflardan birisi yazılı fesih talebinde bulunmadığı takdirde protokol, aynı şartlarda 3 (üç) yıl daha uzatılmış sayılır. Fesih işlemi ancak akademik yılın sonunda uygulanır.

Madde 20- Bu protokol, ilgili taraflarca imza edildikten sonra yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu protokol 21 maddeden ibarettir. 

…./…./….                                                                                                     …./…./….

…………. Üniversitesi                                                          T.C.………….VALİLİĞİ

                   İmza                                                                                      İmza