Halk Sağlığı Dostu Ödülü Yönergesi

HASUDER HALK SAĞLIĞI DOSTU ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Karar Tarihi: 31.05.2012 Karar No: 2/79

Değişiklik tarihi: 04.05.2023  Karar No: 2023/13

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hedef Grup

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından toplum sağlığının farklı boyutlarına katkı yapan kişi ya da kurumların onurlandırılması amacıyla HASUDER Halk Sağlığı Dostu Ödülü verilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu, Halk Sağlığı Dostu Ödülü Seçici Kurulu, dernek üyeleri ve halk sağlığı alanında hizmetleriyle katkı yapan kişi ve kurumları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tüzüğüne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  1. a) HASUDER/Dernek: Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,
  2. b) Yönetim Kurulu: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık, Adaylık Süreci, Seçim Ölçütleri, Seçici Kurul, Değerlendirme Süreci, Verilecek Ödül ve Takdimi

 

Adaylık

Madde 5- (1)  Halk sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişi/kişiler ya da kurum/kurumlar bu ödüle aday gösterilebilir. Aday gösterilen kişi halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim (uzmanlık, yüksek lisans, doktora) almamış olmalıdır. Adayların halk sağlığına yaptıkları katkı, ödülün verileceği yıl ya da bir önceki takvim yılı içinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Adaylık Süreci

Madde 6- (1)  Ödül için aday gösterilen kişi/kişiler ya da kurum/kurumlar, HASUDER üyeleri ya da çalışma grupları tarafından gerekçeyi içeren bilgi notu ile birlikte Halk Sağlığı Kongresinden en geç 3 (üç) ay önce Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu, Derneğin amaç ve görüşleri doğrultusunda adaylığın uygun olup olmadığına 15 (on beş) gün içinde karar verir.

Seçim Ölçütleri

Madde 7- (1)  Ödül belgesi ya da plaket verilmesi için aşağıda belirtilen 5 ölçütten en az 4’ünün karşılanması gerekir:

  1. Ödül konusunun HASUDER faaliyet alanları içinde olması
  2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi felsefesini taşıması
  3. Ülkenin/bölgenin toplum sağlığını geliştirici özellikte olması
  4. Özgün olması
  5. Ödüle uygun görülen çalışma ile ilgili konuda veya alanda sürekliliği sağlamaya katkı yapması

Seçici Kurul

Madde 8- (1) Ödüle aday kişi/kişiler ya da kurum/kurumların yaptıkları çalışma konusunu içeren Dernek çalışma grubundan üç kişi, ilgili çalışma grubu mevcut değilse Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından seçilen üç kişi ile birlikte Yönetim Kurulundan iki üye Seçici Kurulu oluşturur.

(2) Birden fazla adayın farklı alanlarda çalışmaları veya birden fazla çalışma grubunun ortak çalışma alanı söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu hangi çalışma gruplarından kaç kişinin Seçici Kurulda yer alacağını belirler. Çalışma grupları dernek üyesi olan kendi üyeleri arasından kendilerinden talep edilen sayıda Seçici Kurul üyesini Yönetim Kuruluna bildirir.

Değerlendirme Süreci

Madde 9- (1) Seçici Kurul üyelerinin her biri, her aday için Madde 7’de yer alan beş ölçütten en az dördünün karşılanıp karşılanmadığını belirler. Tüm Seçici Kurul üyeleri tarafından en az dört koşulu karşıladığı tespit edilen aday ödülü alır. Bu değerlendirmede hiçbir aday tüm seçici kurul üyelerinden en az dört ölçütü sağladığı oyunu alamazsa o yıl ödül verilmez.

(2) En az dört ölçütü karşılayan birden fazla aday bulunması durumunda, bu adaylardan hangisine ödül verileceğine ilişkin oylama yapılır ve oy çokluğuna göre karar verilir. Hiçbir aday üzerinde oy çokluğu sağlanamazsa en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılarak en fazla oy alan adaya ödül verilir.

(3) Karar yalnızca sonuç olarak açıklanır; adaylar ve oylama süreçleri hakkında Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.

Verilecek Ödül ve Takdimi

Madde 10- (1)  Ödül HASUDER amblemi taşıyan, kısaca ödüle konu olan alanı/çalışmayı bildiren ifadeyi taşıyan belge veya plaket şeklinde olur. Ödül, Halk Sağlığı Kongrelerinde takdim edilir. Ödül alacak kişinin/kurum temsilcisinin katılım sağlayamaması durumunda ödül kişiye/kuruma gönderilir.

Madde 11- (1) Ödül verilen kişinin törene katılımı için yol ve bir gecelik konaklama giderleri Dernek tarafından karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

Madde 12- (1)  Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 13-  (1)  Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-  (1) Bu yönerge Yönetim Kurulunca yürütülür.