Hakkımızda

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık veya doktora yapmış hekimlerin üye olabildiği bir tıpta uzmanlık derneğidir. Başlıca amacı Türkiye’de halk sağlığı uzmanlarının özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve istihdamı; üyeler arasında işbirliğinin, ortak çalışmaların geliştirilmesi, koordinasyonu; sürekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim, araştırma ve iletişim amaçlı dergi, bülten vb yayınların çıkartılması ve halk sağlığı biliminin kuramsal ve uygulamalı alanlarının geliştirilmesidir. HASUDER Türkiye’de ve tüm dünyada toplum sağlığının gelişmesini hedefler ve uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle iletişimde üyelerini temsil eder. Türkiye’de Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) üyesidir. Derneğin Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu gibi organlarının yanında bir diğer yetkili organı halk sağlığı uzmanlık eğitimini değerlendiren Halk Sağlığı Yeterlilik Kuruludur.

 

Çalışma alanları halk sağlığının alt disiplinleri olan sağlık politikası, sağlık yönetimi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, çevre sağlığı, iş sağlığı, toplum ruh sağlığıdır. Bunların dışında toplum sağlığını etkileyen halk sağlığı acilleri, toplumun sağlık okuryazarlığı, afetler ve halk sağlığı acilleri, göçmenlik gibi toplumsal hareketlerle ilgilenir. Tüm bu konuları incelemek üzere epidemiyoloji başta olmak üzere sağlık ekonomisi ve sağlık sosyolojisi alanlarının yöntemlerinden yararlanır.

 

HASUDER, halk sağlığı uzmanlarının akademik gelişimi adına güncel teknolojik araçları (webinerler, uzaktan toplantı araçları) ve geleneksel yöntemleri kullanarak bilimsel yayıncılık yapar, bilimsel toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenler. Halk sağlığını etkileyen güncel gelişmelerde basına ve kamuoyuna bilgi sağlar.

 

Derneğin 700’e yakın asıl üyesi, iki adet süreli yayını (Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni) bulunmaktadır. Başta halk sağlığı araştırma görevlisi olan hekimler ve halk sağlığı alanında doktora yapmış hekim dışı profesyoneller olmak üzere fahri üyeleri de bulunmaktadır. HASUDER çatısı altında başta üyelerimiz olmak üzere ilgili alanlarda çalışan herkesin katılabileceği multi-disipliner yapıda çalışan 22 adet çalışma grubu bulunmaktadır.

 

HASUDER başta WHO ve UN kuruluşları olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşla ortak çalışmalar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile uygulamalı ortaklık sözleşmesi imzalamıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile ve Avrupa Birliği kuruluşları ile başta iklim değişikliği ve çevre farkındalığını artırmak üzere projeler yürütmektedir.