Yeterlik Kurulu Yönergesi

Yeterlik Kurulu Yönergesi

Kabul Tarihi:07.10.2011, Karar No:2/72

Değişiklik 11.09.2014 Karar No:2/135

Madde 1. Dayanak ve Kapsam

 1. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Tüzüğüne dayalı olarak ve HASUDER Genel Kurulu 05.10.2011 Tarihinde Trabzon’da yaptığı kurul toplantısında ‘Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun kurulmasına ilişkin verdiği karara dayanmaktadır.
 2. Kar amacı gütmeyen, halk sağlığı uzmanlık eğitiminde birlere ‘Yeterlik Belgesi’ ve eğitim birimlerini de ‘Eşyetkilendirme Belgesi’ veren bir kuruldur.

Madde 2. Amaçlar

 1. Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ‘yeterliğin’ ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak,
 2. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim programı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak,
 3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için ‘asistan karnesi’ gibi belgelendirme araçlarının oluşmasını sağlamak,
 4. Eğitim kurumlarında hizmetin içeriği ve çeşitliliği, eğitimcilerin sayı ve yetkinliği, eğitim ortamının uygunluğu, uygun ve yeterli teorik ve pratik bir eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları, rehber bilgiler ve standartların varlığı gibi konularda eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek,
 5. Mesleksel sorumluluk, bilgi, beceri, uygulamalar açısından uzman hekimlerin yeterliklerini ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek,
 6. Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımını özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak,
 7. Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal ‘yeterlik belgelendirmesi’ ve ‘eşyetkilendirme’ standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

Madde 3: Tanımlar

Dernek; Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,

Yeterlik Kurulu: Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nu,

TTB: Türk Tabipleri Birliği’ni,

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

TTB-UDEK-UYEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu’nu tanımlamaktadır.

Madde 4. Çalışma ilkeleri

 1. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yapısında, dernek tüzüğüne uygun olarak çalışır.
 2. Akademik anlamda özerkliğe sahiptir.
 3. Çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.
 4. Çalışma alanı, uzmanların yeterliklerinin belgelendirilmesi/yeniden belgelendirilmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin uzmanlık eğitimi programlarının eşyetkilendirilmesidir.
 5. Çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.
 6. Tüm çalışmalarında olduğu gibi belgelendirme ve eşyetkilendirme ile ilgili çalışmalarında da standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine uygunluğunu sağlar.
 7. Yeterlik Genel Kurulu
 8. Yeterlik Yürütme Kurulu
 9. Denetleme Kurulu
 10. Eğitim Üst Kurulu
 11. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)
 12. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu
 13. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Madde 5. Kurul ve Komisyonlar

Madde 6. Yeterlik Genel Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu, Dernek üyesi olan halk sağlığı uzmanlarından oluşur ve ana karar organıdır. Genel Kurul, en az iki yılda bir (düzenlenmiş ise derneğin ulusal kongresinde) toplanır. Kurul üyeleri kendi aralarından toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir sekreter seçerler.

Madde 7. Yeterlik Genel Kurulunun Görevleri

 1. Genel Kurul’un temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunun 6 asıl ve 5 yedek ve Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini 4 yıllık bir dönem için seçer.
 2. Denetleme Kurulu’nun 3 asıl 2 yedek üyesini  4 yıllık bir dönem için seçer. 
 3. Yürütme Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşür.
 4. Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.
 5. Yeterlik Yürütme Kurulu 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 6. Kurul üyelerinden birisi HASUDER Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır.
 7. Yürütme Kurulu en az 5 yıldır aktif eğitici olarak görev yapan (profesör, doçent)  Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 8. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 9. Yürütme kurulunun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 10. Yürütme kurulu içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
 11. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 8. Yeterlik Yürütme Kurulu

 1. Yeterlik Yürütme Kurulu 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 2. Kurul üyelerinden birisi HASUDER Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır.
 3. Yürütme Kurulu en az 5 yıldır aktif eğitici olarak görev yapan (profesör, doçent)  Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 4. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 5. Yürütme kurulunun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 6. Yürütme kurulu içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
 7. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 9.Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri

 1. HASUDER Yönetim Kurulu ile yeterlik organları arasında eşgüdümü sağlar.
 2. Eşyetkilendirme komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 3. Yeterlik ölçme değerlendirme komisyonunun  3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 4. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu’nda Yeterlik Kurulu’nu temsil etmek üzere bir temsilci görevlendirir.
 5. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az 2 kez toplanır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi online” olarak da sürdürülebilir.
 6. Kurul ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
 7. Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, Genel Kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve kararlar alır.
 8. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurul ve ilgili kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, kararlar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.
 9. Yeterlik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
 10. Yeterlik ile ilgili yapılacak ölçme değerlendirme (sınav) tarihlerini, ücretlerini belirler ve yıl başında duyurur.
 11. Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine (sınava) girmek üzere başvuran adayların başvurularını Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların ölçme değerlendirme sürecine alınmasını sağlar, listeleri onaylar.
 12. Ölçme değerlendirme sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
 13. Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için gereksinime göre eğitim programları düzenler ve uygulanmasını sağlar.
 14. Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için Eşyetkilendirme Komisyonu aracılığı ile eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna, TTB-UDEK ve UYEK’e bilgi verir.
 15. Derneği ve Yeterlik Kurulu’nu TTB-UDEK ve UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
 16. Yeterlik Genel Kurulu’na 2 yılda bir çalışma raporu sunar.

Madde 10. Denetleme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

 1. Denetleme Kuruluna seçilebilmek için Derneğin aktif üyesi olmak ve eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent ve halen çalışıyor olmak) gereklidir.
 2. Denetleme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu ve komisyonların seçimleri ile birlikte yapılır.

Madde 11. Denetleme Kurulunun Görevleri

 1. Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını denetler.
 2. Alınan ve uygulanan kararların yönergeye uygunluğunu denetler.
 3. Çalışmalar hakkında Yeterlik Genel Kurulu’na dört yılda bir rapor sunar.

Madde 12. Eğitim Üst Kurulu

 1. Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlarından oluşur.
 2. Kurul üyeleri kendi aralarından bir koordinatör ve bir raportör seçerler.
 3. Koordinatör ve raportörün görev süresi iki yıl olup gerekli durumlarda kurul kararı ile uzatılabilir.

Madde 13. Eğitim Üst Kurulunun Görevleri

 1. Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 2. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 3. Yeterlik Yürütme Kuruluna danışmanlık yapar.
 4. Kurul ve komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.
 5. Uygulamada doğan sorunlar hakkında geribildirim verir,  bu sorunların çözümü için yöntem önerir.
 6. Yeterlik Yürütme Kurulu ile yılda bir toplantı yapar.

Madde 14. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonu 

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik yürütme kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği3 asıl, 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl, 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
 2. Eşyetkilendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Komisyonun seçimle yenilenmesinde, devamlılığın sağlanması için üçte iki oranında yenilenme kuralı uygulanır.
 4. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

 Madde 15. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme (Eşyetkilendirme) Komisyonunun Görevleri

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eşyetkilendirme )Komisyonu çalışmalarını,Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

 1. Temel hedefi ‘toplum sağlığını geliştirmek/iyileştirmek’ olan ulusal halk sağlığı uzmanlık eğitim programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirir ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
  1. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
  2. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
  3. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)
  4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)
 2. Gerektiğinde rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek öneriler getirir.
 3. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirler ve öneriler getirir.
  1. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtir.
  2. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirir.
 4. Yürütme Kurulunda ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylanmış Ulusal Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
 5. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
  1. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,
  2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,
  3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
  4. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),
  5. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı
 6. Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.

Madde 16. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği uzmanlık eğitimi veren kurumda en az 5 yıldır aktif eğitici konumunda bulunan 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Uzmanlık dalının asistan temsilcisi komisyona gözlemci üye olarak katılır.

 1. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 2. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır

Madde 17. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun Görevleri

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu çalışmalarını, Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür:

 1. Uzmanlık eğitim programını aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

    i.Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (bilgi,tutum,beceri)

    ii.Eğitim programının uygulama süreci (saüre,rotasyonlar,eğiticiler,kurullar)

    iii.Eğitim programının sınama yöntemi

    iv.Eğitim programının eğitim veren kurumlarda değerlendirme yöntemi (geri bildirim,müfredat analizi,süreç değerlendirilmesi vb.)

 1. Gerekli rotasyonları, hedeflerini, eğitim programlarını, değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
 2. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar.
 3.  Asistan karnesi, portfolio hazırlanması ve uygulanması konusunda öneri getirir, standart saptar.
 4. Gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturur.
 5. Yılda en az 2 kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
 6. Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 18- Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu

 1. Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyelerden seçilen 3 asıl, 2 yedek üye; Yeterlik Yürütme Kurulunun 2’si kendi içinden olmak üzere seçtiği 3 asıl 2 yedek üye ve Eğitim Üst Kurulunca seçilen 3 asıl 2 yedek üye olmak üzere 9 üyeden oluşur.
 2. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve ardışık en fazla iki dönem görev yaparlar.
 3. Komisyon üyeleri yılda en az bir kez olmak üzere gereksinime göre toplanırlar.
 4. Yıllık değerlendirmeleri içeren raporları her yıl Yürütme Kuruluna sunarlar.
 5. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Madde 19. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

 1.  Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine başvuran adayların başvurularını değerlendirir,
 2. Yürütme Kurulundan ve Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)’dan görüş alarak başvuru listelerini hazırlar.
 3. Yeterlik ölçme değerlendirme işlemlerinin zamanını, yöntemini, ortamını organize eder ve gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar.
 4. Ölçme değerlendirme hazırlıkları ile ilgili gerektiğinde alt komisyonlar kurar
 5. Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için, aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik ölçme değerlendirmeleri yapılandırır ve denetimini sağlar.
 6. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenirliklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterir.
 7. Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.
 8. Uygulanan her sınav için sınavın geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını, sınav-soru madde analizlerini, sınava giren adayların performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kurulu’na sunar.

Madde 20. Bireysel Yeterlik Ölçme ve Değerlendirme

Bireysel YeterlikÖlçme ve  değerlendirmede dikkate alınacaklar ; kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikleri düzenleme ve/veya bu etkinliklere katılım-,ulusal ya da uluslar arası  dergilerde editörlük, yöneticilik, hakemlik görevleri,  makale, rapor, derleme, kitap ya da kitap bölümü yazarlığı , çeviri gibi yayın etkinlikleri,  sertifikalar, mesleksel örgütlerde yöneticilik,çalışma grupları üyeliği, araştırma projelerinde yöneticilik ya da araştırıcı olarak alınan görevler  ,  mesleki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katılım veya bu etkinlikleri düzenleme  vb görevleri kapsar.

Madde 21. Ölçme Değerlendirme Sürecine Kabul Ölçütleri

Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

 1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne veya Yönetmeliğine uygun olarak eğitim süresini tamamlanmış ve  uzmanlık sınavında başarılı olarak halk sağlığı uzmanlık belgesi almış olmalıdır.
 2. Son yıl asistanları yeterlik ölçme değerlendirme süreçlerinin bilgiye dayalı değerlendirme bölümüne girebilirler.

Madde 22. Yeterlik değerlendirme Süreçleri

 1. Bilgiye Dayalı Değerlendirme
 2. Bilişsel yeterliğin ölçümüne yönelik yapılandırılmış yazılı sınavlardır.
 3. Bilgiye dayalı değerlendirme sınavlarına başvuru ölçütlerinin, sınav tarihi ve yerinin belirlenmesi Yeterlik Yürütme Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır ve   değerlendirme sınavından 3 ay önce Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sayfasında duyurulur.
 4. Bilgiye dayalı değerlendirme sınavı  yılda bir kez yapılır.
 5. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 6. TTB-UDEK ve UYEK’e ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.
 7. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonun değerlendirmelerine göre ; sınavların geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olmasına özen gösterilir.

   b.Yeterliğe Dayalı değerlendirme

 • Beceri değerlendirmesi ve eğitimde süreç değerlendirmesine yöneliktir. Bu değerlendirmeye yönelik araç ve gereçler Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve açıklanır.
 • Yeterliğe dayalı beceri değerlendirme  bilgiye dayalı değerlendirme sınavları ile eş zamanlı olarak  yapılır.
 • Yeterliğe  dayalı beceri değerlendirmeye başvuru ölçütlerinin belirlenmesi Yeterlik Yürütme Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır ve   değerlendirmeden 3 ay önce Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sayfasında duyurulur.
 • Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 • TTB-UDEK ve UYEK’e ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

Madde 23. Yeterliğin Belgelendirilmesi ve Yeniden Belgelendirme

 1. Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.
 2. Ölçme değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlara ”Yeterlik Belgesi” verilir.
 3. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve süre sonunda uygulanmaya geçilmişse “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir.
 4. Yeniden belgelendirme süreci başlayana kadar ilk belgelendirme geçerlidir.
 5. Yeterlik Sınavını başaranlar sürenin bitimi sonrasında yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir.

Madde 24-Özel Durumlar

 1. Yabancı bir ülkede halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve/veya YÖK’ten Türkiye’de halk sağlığı uzmanlığı yetkisini aldıklarını belgelendirmelidirler.
 2. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

Madde 25-Yönerge Değişiklikleri

Gelişen gereksinimlere dayanılarak yönerge değişiklikleri Yeterlik Yürütme Kurul ve Komisyonların önerisi ile HASUDER Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Madde 26-Yürürlük

Bu yönerge HASUDER Genel Kurulu’nca yürütülür.