Halk Sağlığı Dostu Ödül Yönergesi

Halk Sağlığı Dostu Ödül Yönergesi

Karar Tarihi: 31.05.2012, Karar No: 2/79

 • Amaç: Halk Sağlığı Dostu Ödül Yönergesi’nin amacı, HASUDER tarafından toplum sağlığının farklı boyutlarına katkı yapan kişi ya da kurumların onurlandırılmasıdır.
 • Hedef grup: Ödül verilebilecek hedef grup halk sağlığı alanında önemli katkıları olan, savunuculuk yapan kişi/kişiler ya da kurum/kurumlardır. Aday gösterilen kişi halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora uzmanlık) almamış olmalıdır.
 • Öneri süreci: Ödül için önerilecek kişi/kişiler ya da kurum/kurumlar, HASUDER üyeleri veya çalışma grupları tarafından ödül için gerekçeyi içeren bilgi ile Yönetim Kurulu’na önerilirler. Yönetim Kurulu Derneğin amaç ve görüşleri doğrultusunda adaylığın uygun olduğuna karar verdikten sonra ödül verilip verilmeyeceği, madde 5’te belirtilen değerlendirme sürecine göre belirlenir. Aday gösterilen konuda Derneğin Çalışma Grubu yoksa HASUDER üyeleri arasından belirlenen kişilerin görüşlerine başvurabilir.
 • Seçim için ölçütler: Ödül belgesi ya da plaket verilmesi için aşağıda belirtilen 5 ölçütten en az 4’ünün karşılanması gerekir. Değerlendirme süreci: Aday gösterilen kişi/kişiler veya kurum/kurumların o konu ile ilgili çalışma grubundan 3 kişi, veya ilgili çalışma grubu yoksa yönetim kurulunca HASUDER üyeleri arasından seçilecek 3 kişi ile Yönetim Kurulundan seçilecek 2 kişi ile birlikte oluşturulan beş kişilik “Halk Sağlığı Dostu Ödül Jürisi” değerlendirme yapar. Her bir jüri üyesi 5 ölçüt içinden en az 4’ünün karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir. Değerlendirmeler sonucunda oy çokluğuna göre karar verilir.
  • Ödül konusunun HASUDER faaliyet alanları içinde olması
  • Sağlığın korunması ve geliştirilmesi felsefesini taşıması
  • Ülkenin/bölgenin toplum sağlığını geliştirici özellikte olması
  • Özgün olması
  • Ödüle uygun görülen çalışma ile ilgili konuda veya alanda sürekliliği sağlamaya katkı yapması
 • Verilecek Ödül: Ödül HASUDER amblemi taşıyan, kısaca ödüle konu olan alanı bildiren ifadeyi taşıyan belge veya plaket şeklinde olmalıdır.

Bu yönergeyi HASUDER Yönetim Kurulu yürütür.